30 mai 2007

Linking the worlds of work and education through Tempus

linking.pdf (application/pdf Object)
Communication from the European Commission on the role of
the universities in the Europe of knowledge.

“Co-operation between universities and industry need to be
intensified at national and regional level, as well as geared more
effectively towards innovation, the start-up of new companies
and, more generally, the transfer and dissemination and
knowledge”.

Implementing the Lisbon agenda (EU)

com2007_0182en01.pdf (application/pdf Object)
Improving knowledge transfer between research institutions
and industry across Europe: embracing open innovation

In its broad-based innovation strategy for the EU, the importance of improving knowledge transfer between public research institutions and third parties, including industry and civil society organisations was identified by the Commission as one of ten key areas for action.

Teaching and Learning in Wallenberg Hall’s Experimental Classrooms

elearningeuropa.info:
Author:
Sabine Hoidn, Scientific Assistant, Social Science Department, University of St. Gallen

"Scanning the current research landscape it is clear that the development of innovative pedagogies lags behind the progression of new technologies. Starting from a literature review, the authors investigate educational practices by analyzing two classes of a videotaped course conducted in one of the high performance classrooms at Stanford University to explore new ways of teaching and learning utilizing state-of-the-art technology. The study shows how technology-enhanced learning environments can be utilized to facilitate learning in activity."

25 mai 2007

Kvalitet!

Universitas - Vi leverer kvalitet!:
"Det å automatisk gå ut i fra at BA er dårligere, bare fordi den er kortere, er en fallitterklæring"

18 mai 2007

Faglig svakere etter kvalitetsreformen

Morgenbladet:
"Norske studenter er blitt faglig svakere av Kvalitetsreformen, slår landets største universitet fast i en ny rapport."

16 mai 2007

Tåler utdanningssystemet en annerledes virkelighetsbeskrivelse?

Universitetet i Stavanger: Gjesteforedrag av Rolf J. Lenschow, 23 mai 2007:
"Oppfølgende formativ evaluering av læreprosessen vinner fram flere steder i verden. Den bygger på at læreprosessen foregår først og fremst i studentenes hoder, og lærerers rolle er å legge til rette for kompetanseutvikling. Denne evalueringen bringer fram en virkelighet som synes fremmed for utdanningssystemet, men som vi alle trenger å erkjenne for å kunne fremme en framtidsrettet utdanning for kontinuerlig utvikling av kompetanse, - som forutsetning for konkurranseevne."

EiT og fagets store forbedringspotensiale

Universitetsavisa: EiT og fagets store forbedringspotensiale:
Av Torkel Ugland, Studenttillitsvalgt IVT-fakultetet
"Det som er baklengs inn i EiT er det som er rett vei inn i virkelighetens verden. Dette er stort sett feilen med EiT slik opplegget er i dag. Man setter ikke en gruppe sammen for så å definere problemet i den virkelige verden."

Revidert budsjett - ingen pengegaver til forskning

Uniforum nett no - Ingen pengegaver til forskning i revidert budsjett:
"- En ansvarlig kunnskapsminister må klare å ha flere tanker i hodet samtidig; både barnehager, skole, høyere utdanning og forskning er viktig for å bygge et kunnskapssamfunn, mener lederen i Forskerforbundet."

NOKUT Konferansen 2007

NOKUT: Program og foredrag:
Følgende tema ble belyst under konferanse:
(1) Måling, sikring og utvikling av kvalitet;
(2) Fagmiljø, yrkesrelevans og forskningsbasert undervisning; (3) Fra internasjonale konvensjoner til godkjenningspraksis i Norge; (4) Fagskoleutdanning som alternativ til høyere utdanning?; (5) Effekten av NOKUTs revideringer og evalueringer; (6) Studenten som konsument; (7) Det lille ekstra: supplering av utenlandske kvalifikasjoner; (8) Fagskoleutdanninger og regionale behov; (9) Eksterne evalueringer; (10) Internasjonalisering og endring.

15 mai 2007

Forskerrekruttering i Norge

Forskerrekruttering i Norge: (Pressemelding NIFU STEP):
"Ferske framskrivningsberegninger foretatt av NIFU STEP (se NIFU STEP-rapport 12/2007) viser at tilgang til kompetente forskere ikke trenger å være en hindring for å nå hovedmålene i norsk forskningspolitikk, dersom planleggingshorisonten flyttes fra 2010 til 2020."

14 mai 2007

Målstyring i høyere utdanning

Under Dusken - Demokrati i høyere utdanning

av Torunn Lien Nilsen, Masterstudent i geografi og kandidat til NTNU-styret, og Ronny Kjelsberg, Høgskolelektor, HiST

"Målstyring handler om å bruke økonomiske incentiver for å belønne oppnåelse av konkrete mål ved hjelp av lett målbare indikatorer. Problemet oppstår når mange ting, som for eksempel «selvstendig tenking» og «demokratisk funksjon», ikke er målbare. Studiepoeng og publiseringer derimot, er målbare, og målstyring setter et enormt fokus på dette. Målstyringen gjør dermed at den instrumentelle forståelsen av universitetene blir vektlagt, mens mer dannende og demokratiske aspekter blir neglisjert. I tillegg bygges det opp et stort byråkrati for å kontrollere og holde orden på tellekantene, noe som også spiser av ressursene satt av til høyere utdanning."

10 mai 2007

Harvard Task Force Calls for New Focus on Teaching and Not Just Research

Harvard Task Force Calls for New Focus on Teaching and Not Just Research - New York Times:
"... with strong support from the university’s interim president, Derek Bok, nine prominent professors are leading an effort to rethink the culture of undergraduate teaching and learning.
Headed by Theda Skocpol, a social scientist, the group has issued a report calling for sweeping institutional change, including continuing evaluation and assessment of teaching and learning, and a proposal that teaching be weighed equally with contributions to research in annual salary adjustments.
It’s about the pursuit of excellence in teaching,” said Professor Skocpol, the dean of the Graduate School of Arts and Sciences. “We need to put our money where our mouth is. We can’t just mention excellent teachers occasionally. We have to notice and reward their efforts consistently. ...
Professor Skocpol’s report quotes one graduate teaching fellow, a scientist, who won the prestigious Levenson Teaching Prize: “I earn high praise (and more money) for every paper or academic achievement while every teaching achievement earns a warning of how I should not wander off research.”

09 mai 2007

Slik taler en annerledestenker

Universitetet i Stavanger - Annerledestenkeren:
Presentasjon av den nye dekanen på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Per Arne Bjørkum.

"Et dynamisk samspill med industrien i regionen kan gi et godt grunnlag for videre fremtidig vekst. Vi kan vokse der industrien signaliserer interesse.

- Et universitet er en ekstrem form for kreativ kultur, og en kreativ kultur har en egen oppfatning av hvordan en leder skal fungere. Det gjelder å finne en balanse mellom det å lede og tenke helhetlig og gi rom for at det skal blomstre nedenfra og opp."

Perspektivemne gjev gode sivilingeniørar?

Under Dusken - Perspektivemne gjev gode sivilingeniørar?
av Nils Ånund Smeland, studieprogramstillitsvald Bygg- og Miljøteknikk, IVT

"... er det verkeleg meininga at studentar som brukar 5 år på å ta ein mastergrad skal bruke eit heilt semester på såkalte ikkje-tekniske emne som Ex. phil., Teknologiledelse og perspektivemne 2? I tillegg har vi EiT...
Er dette fornuftig produksjon av studiepoeng? Det er ei kjennsgjerning mellom oss studentar at når det gjeld perspektivemne, så vel dei aller fleste minste motstands veg. Kurs med fleirvalseksamen og minimal førebuing ...
... Grunnen til dette er rett og slett at ein på denne måten vil få betre tid til å studere dei faga som krev meir innsats. ...
«Innblikk i andre vitskaplege tradisjonar», «setje sitt eige fagstudie i ein større samanheng», «auke forståinga for eige og andre fag sin eigenart» og «grunnlag for seinare tverrfagleg samarbeid og kreativ kommunikasjon» vert lært kanskje vel så godt utanfor skulebenken!"

04 mai 2007

Fremragende forskere = fremragende universitet?

Andreas Mellbye, AltUnd, NTNU:
"Vi har lenge stusset over det ensidige fokuset på forskning kontra undervisning. Hva er et universitet uten en god undervisningsarena? Hvordan skal NTNU sikre at nye forskere vokser frem fra egne rekker uten å vektlegge formidlingen av kunnskap? ... Når ble et universitet med fremragende undervisere ikke å foretrekke?"

03 mai 2007

Utdanningskvalitetsprisen for "Tidsfrist på Mastergrad"

På Høyden - Pris til "Tidsfrist på Mastergrad" (2.5.2007):
"Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag vant årets utdanningskvalitetspris for å ha innført en tidsbregrensning på masterutdanningen sin."

Det var altså ikke IME-fakultetet alene som fikk denne prisen, slik det kunne gå fram av artikkelen i Universitetsavisa.
... men likefullt utdanningskvalitetspris for "tidsfrist på Mastergrad"?

02 mai 2007

Broer til livslang læring

Broer til livslang læring - Norgesuniversitetet:
"En ny bok fra OECD tar for seg helhetlige tilnærminger til kvalifikasjonsystemer. Livslang læring omfatter både formell, ikke-formell og uformell læring. Kvalifikasjonssystemer beskriver utfallet av læringen og hvordan det anerkjennes av individer, arbeidsgivere og samfunnet.

Et kvalifikasjonsystem kan gjøre det lett for individer å bruke ulike læringsformer, eller det kan hindre livslang læring - avhengig av hvilke insentiver det gir."

Pris for effektiv masterutdanning = utdanningskvalitetsprisen?

Pris for effektiv masterutdanning (Universitetsavisa):
"IME-fakultetet [NTNU] fikk i dag Kunnskapsdepartementets kvalitetspris for fremragende arbeid med masterutdanning i realfag. Utdanningskvalitetsprisen er en pris for arbeid med kvalitet i høyere utdanning og deles ut årlig."

"Det gode resultatet skyldes tettere oppfølging, innføring av tidsfrist for innlevering av masteroppgaven og ulike sanksjoner for forsinkelser."
- Er dette utdanningskvaliteten?

01 mai 2007

Symposium: Evaluation in the Knowledge Society

European Evaluation Society:
"On October 18 & 19 the European Evaluation Society will organise together with the Master Program in Evaluation, University of Southern Denmark a symposium on the topic: Evaluation in the Knowledge Society. "

"Quality provision in cross-border higher education"

UNESCO/OECD Guidelines:
"In the context of increasing and new forms of cross-border provision of higher education, there is a need for new international initiatives to enhance quality provision in cross-border higher education at a global level by further strengthening quality assurance, accreditation and recognition of qualifications schemes at both national and international levels through the development of non-binding international guidelines on “Quality provision in cross-border higher education”."

”Vi professionaliserer den pædagogiske forskning”

”Vi professionaliserer den pædagogiske forskning”:
"Et clearinghouse søger at afdække, hvad der virker bedst, for eksempel hvilke pædagogiske metoder der giver de bedste resultater i en bestemt praksissituation.
Dansk Clearinghouse er et pædagogisk clearinghouse, og her søger man efter de forskningsresultater, der giver evidens for at foretrække én tilgang eller metode frem for en anden."

Utdanningsforskning

Utdanningsforskning. Fagdepartementets sektorforskningsansvar:
"Kunnskapsdepartementet skal utarbeide en strategi for sitt sektorforskningsansvar på området utdanning.

Departementet har i den sammenheng gitt NIFU STEP i oppdrag å utarbeide et notat som drøfter sektorforskning innenfor sektoren/politikkområdet utdanning basert på arbeid som instituttet har gjort på utdanningsfeltet i Sverige, erfaringer fra fagområdeevalueringer i Norge og den generelle kunnskap instituttet har om feltet."

Iverksetting av insentivbasert finansiering

Iverksetting av insentivbasert finansiering
"NIFU STEP rapporten belyser en del utviklingstrekk ved norske læresteder for høyere utdanning i lys av iverksetting av insentivbasert finansiering ved norske universiteter og høyskoler som ble innført som et ledd i Kvalitetsreformen."