31 august 2009

Den akademiske Bowie

forskning.no
Psykolog har analysert David Bowies tekster, og brukt resultatene til å lage det som påstås å være en ”ideell” Bowie-låt. Les og hør selv...

Oslo Sustainability Summit: Klare prioriteringer og samarbeid

Norges forskningsråd
"Klare tematiske prioriteringer, tverrfaglig samarbeid og global tilnærming er avgjørende for at forskningen skal kunne utvikle adekvate botemiddel mot klima- og miljøkrisen, sa Forskningsrådets leder Arvid Hallén til deltakerne ved Oslo Sustainability Summit.

Først, de tematiske områdene som er blitt prioritert når det gjelder statlig finansiering, viser at vi som samfunn anser disse som særdeles viktige, sa Hallén.
- Min andre observasjon er at utviklingen de siste tiårene i retning av mer samarbeid mellom vitenskapelige disipliner, er helt i tråd med Brundtland-kommisjonens oppfordring til en mer holistisk - helhetlig - tilnærming, sa Hallén. ...
- Forskning foregår i økende grad innenfor bredt fundamenterte prosjekter der flere fagdisipliner inngår. Det blir stadig mer tverrfaglig samarbeid, men vi har ennå en god vei å gå. Særlig bør man vie større oppmerksomhet til bidragene samfunnsvitenskapene og humaniora kan gi i samarbeid med naturvitenskapene og teknologisk forskning og utvikling. ...
Den tredje observasjonen Arvid Hallén påpekte i sin tale, er erkjennelsen av at flere moderne kriser er verdensomspennende, og dermed må kunnskapen vi trenger for å løse problemene, komme gjennom internasjonalt forskningssamarbeid."

30 august 2009

EU satsar på tverrfagleg samarbeid

Norges forskningsråd
"Stadig fleire av utlysingane frå EUs forskingsdepartement krev at forskarar frå fleire fagområde går saman for å finne løysingar på eit problem. ...

- Vi ser at EU-forskinga krev stadig meir samarbeid mellom forskarar frå ulike fag, fortel Ensby. Slik vil EU møte auka internasjonalisering, miljø- og klimautfordringane, og framveksten av teknologisamfunnet.

- I åra framover vil EU-forskinga difor bli enda meir tverrfagleg orientert."

Virkemidler for regional FoU og innovasjon

Norges forskningsråd
"VRI skal fremme kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping gjennom regional samhandling, særlig mellom bedrifter og FoU-institusjoner, og en forsterket FoU-innsats i og for regionene.
  • samhandlingsaktiviteter mellom bedrifter og FoU-institusjoner
  • bedriftsstyrte innovasjonsprosjekter
  • samarbeid med strategiske forskningsprosjekter i statlige høgskoler og regionale forskningsinstitutter
  • nasjonalt initierte aktiviteter og tiltak: - skape utviklings- og læringsarenaer"

17 august 2009

Quo vadis – NTNU

Kronikk i adresseavisen, 14.08.09, av Bjarne Foss
"NTNU er i norsk målestokk et meget godt universitet med et bredt utdanningstilbud. Dette bildet endrer seg derimot i et europeisk perspektiv hvor NTNU framstår som et middels godt universitet.

... Forskningsmeldingen som regjeringen presenterte tidligere i år at 'landets store universiteter har problemer med å oppfylle ambisjoner om bredde uten at det går ut over forsknings- og undervisningsvilkårene for de ansatte. Bredden i forskning må med andre ord ikke være et mål for den enkelte institusjon, men for FoU-systemet som helhet.' ... Jeg mener NTNU selv bør oppnevne en liten gruppe framstående og erfarne internasjonale forskere som også kjenner skandinavisk forskning og kultur. Disse bør følge institusjonen over lengre tid og fungere som rådgivere for ledelsen. Dette gir kontinuitet og sannsynligvis bedre råd enn sporadiske evalueringer.

Jeg mener at en fortsatt økning er avgjørende for å videreutvikle institusjonen og gjøre den noe mindre avhengig av endringer i mer eller mindre velfunderte nasjonale politiske prioriteringer. Dette bør være en bunnplanke i en robust vekststrategi for NTNU. Like viktig som dette er NTNUs evne til å påvirke nasjonale prioriteringer innen forskning og utvikling. Her har vi helt klart en vei å gå. ... Effekten vil være økt synlighet og dermed økte muligheter til å fremme forståelsen for teknologi og naturvitenskapelig forskning i det offentlige rom. Dette vil igjen påvirke nasjonale prioriteringer. ... NTNU har et uforløst potensial innen innovasjon hvor blant annet en bedre kopling til tunge kapitalmiljøer kan utgjøre en forskjell. Et eksempel på en strategi kan være akselerert innovasjon innen fornybar energi i tett kopling med langsiktige forskningsprogrammer.

NTNU har satt seg meget ambisiøse mål for 2020. Universitetet starter nå i august på en ny 4-års periode etter betydelige utskiftninger i ledelsen og besluttende organer. Dette er tiden for å enes om konkrete mål for perioden fram mot 2013. Disse målene må kommuniseres og forankres ute i institusjonen slik at de operative enhetene kan definere en effektiv og farbar vei for å realisere disse målene."

11 august 2009

Nye midler til nordiske nettverk

Norges forskningsråd

"Ti nordiske nettverk vil få støtte fra delprogrammet "Effektstudier og tilpasning til klimaendringer". Programmet er en del av Toppforskningsinitiativet, en fellesnordisk storsatsing innenfor miljø, klima og energi i regi av NordForsk.

Toppforskningsinitiativet er den største nordiske satsingen på forskning og innovasjon noen gang. Satsingen skal være et nordisk bidrag til å løse den globale klimakrisen og skal fremme forskning og innovasjon i Norden som region. 'Effektstudier og tilpasning til klimaendringer' er ett av seks temaer som inngår i Toppforskningsinitiativet. Nettverksutlysningen vil være klar i slutten av august 2009. Forventet søknadsfrist blir i slutten av november 2009."

07 august 2009

ScTech Europe konferanse om vitenskap og teknologiutvikling

ScTech Europe konferanse i Brussel 12. november 2009
"Forlaget PSCA International Ltd. arrangerer konferanse om forskning og teknologiutvikling i Europa, støttet av den danske Forsknings- og innovasjonsstyrelsen.

Her er noen av temaene som vil bli behandlet [konferanseprogrammet]:

  • Establishing a European Science Base
  • Collaborative European Research
  • The development of innovative health solutions in Europe
  • The Role of the European Research Area
  • The development of unique infrastructures to support technological innovations
  • Paneldebatt: How can we create the conditions to allow science and technology to flourish?'

Europeisk forskning må fokusere på de store utfordringene

Deklarasjon fra det svenske EU formannskapets forskningskonferanse:
"Konferansen ”New world – New solutions” 7-8 juli i Lund samlet 350 forskere, forskningsfinasierer og politikere fra Europa for å diskutere hvordan europeisk forskning skal utvikles.
Konferansedeltagerne ble enige om et dokument – the Lund Declaration som slår fast at EUs forskningspolitikk bør gå bort fra den nåværende tematiske og byråkratiske strukturen og i steden fokusere på å kraftsamle for å løse de store utfordringene verden står ovenfor – eksempelvis klimatrusselen, vannmangel, demografi og pandemier.
Noen konklusjoner fra deklarasjonen:
- Europeisk forskning må bli mer fokusert
- Institusjoner, medlemsland og det europeiske nivået må samarbeide mer og slikt samarbeid må bygge på åpenhet og tillit
- Den frie grunnforskningen må prioriteres
- Forskningssamarbeidet mellom Europa og omverdene må styrkes
- Europeiske universitet må moderniseres og samarbeide bedre – både med hverandre og med andre forskningsinstitusjoner"
[
Deklarasjonen]

Konferanse om nye tilnærminger til innovasjon

Universitetet i Lund
"In the European Union Year of Innovation, Lund University, Region Skåne and partners will arrange one of the year’s most important international conferences – INNOVATION IN MIND. By taking new approaches to innovation, we aim at illustrating important innovation issues in a global perspective, at creating interchanges among different areas of knowledge, and at contributing to a better innovation climate. The point of departure is that all innovation begins in human consciousness. INNOVATION IN MIND."

[Konferansen finner sted den 15. til 17. september i Lund, lenke til konferansens nettsted]

06 august 2009

NTNU Open CourseWare

Utdanning - Norske universiteter på Itunes
Som de første nordiske universiteter lanserer NTNU og Universitetet i Stavanger videofilmede forelesninger og foredrag til gratis nedlasting på Itunes. (Alt som blir publisert på iTunesU kan lastes ned gratis og det meste blir gjort tilgjengelig for hvem som helst.)