29 oktober 2007

Universities could play a greater role in regional development

OECD:
Universities could play a stronger role in the economic, cultural and social development of their regions, according to a new OECD report. Higher Education and Regions: Globally Competitive, Locally Engaged argues that regional engagement by universities is beneficial both to local development and the institutions themselves.

26 oktober 2007

The European Qualifications Framework: promoting mobility and lifelong learning

EUROPA - Rapid - Press Releases:
The European Parliament voted in favour of adopting the Recommendation on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF). The EQF will link countries' qualifications systems, improve their transparency and so act as a translation device in order to help Member States, employers and individuals compare and better understand qualifications held by individual citizens from elsewhere in the EU. At the core of the EQF are its eight reference levels, from basic to advanced. These describe what a learner knows, understands and is able to do, regardless of the system in which the learner's qualification was acquired.

The EQF therefore shifts the focus away from learning inputs (such as the length of a learning experience, or the type of institution), to learning outcomes. Shifting the focus towards learning outcomes brings significant advantages: (1) it supports a better match between education and training provisions and the needs of the labour market (for knowledge, skills and competences); (2) it facilitates the validation of non-formal and informal learning; and (3) it facilitates the transfer and use of qualifications across different countries and education and training systems.

24 oktober 2007

Konferanse: Virkemidler for regional FoU og Innovasjon (VRI)

Norges forskningsråd:
"Programmet Verdiskaping 2010 som startet i 2001, er gått inn i det nye programmet Virkemidler for regional FoU og Innovasjon (VRI). Prosjektene i Verdiskaping 2010 ble avsluttet i sommer. Det er vesentlige erfaringer fra programsatsingen som legges fram og diskuteres under konferansen som finner sted på SAS-hotellet på Gardermoen 14. november."

23 oktober 2007

Aasland lanserer Nord-Amerika strategi

regjeringen.no: "Under Science Week skal Aasland lansere Kunnskapsdepartementets Nord-Amerika strategi innenfor høyere utdanningssamarbeid 2008-2011. Strategien vil inneholde satsningsområder og tiltak for å øke studentmobiliteten mellom Norge og Nord-Amerika. For å understreke viktigheten av et godt samarbeid innen høyere utdanning har Kunnskapsdepartementet og det amerikanske utenriksdepartementet utarbeidet en omforent deklarasjon, hvor de to landene er enige om å legge til rette for økt mobilitet. Statsråden vil undertegne deklarasjonen sammen med statssekretær Thomas A. Farrell fra US State Department."

Norge styrker samarbeidet med Nord-Amerika

Norges forskningsråd:
"Den nye forskningsministeren lanserte Kunnskapsdepartementets Nord-Amerika-strageti 2008-2011 innenfor høyrere utdanningssamarbeid. Fra før har Norge en egen strategi for forskning- og teknologisamarbeid med Nord-Amerika."
- Det er litt bekymringsfullt at antall norske studenter som studerer her (i USA) går ned. Vi ønsker å styrke dette, sier Tora Aasland til NRK Radio.

18 oktober 2007

Vanneventyr blir virkelighet

Adresseavisen (18.10.2007):
Byggestart nærmer seg for Aqualyngs desidert største prosjekt hittil: et avsaltingsanlegg som skal forsyne deler av Karachi med ferskvann. 1,2 milliarder kroner skal investeres.
En miljøstudie er under utarbeidelse og må godkjennes av pakistanske myndigheter før byggingen av avsaltingsanlegget kan ta til. Den fysisk realisering av avsaltingsanlegget i Karachi, vil oppdragene mest sannsynlig bli fordelt mellom norske og utenlandske leverandører og entreprenører. Aker Kværner Verdal er tidligere nevnt som høyaktuell i en slik sammenheng. Andre teknobedrifter i Trøndelag er også invitert til å melde sin interesse.

09 oktober 2007

Universitetet leter etter sin plass

K-dep rapport om Olsens artikkel i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift :
Olsen, Johan P. (2007). ”Mellom økonomi og kultur: Det europeiske universitetet i endring”. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 1: 267-287.

I siste utgave av Norsk statsvitenskaplig tidsskrift stiller forskeren Johan P. Olsen spørsmålet: Vil det forskningsbaserte europeiske universitetet bli en historisk parentes, eller har det en fremtid som en bærende institusjon i europeisk kultur og sivilisasjon?

Det moderne universitetets selvforståelse er preget av Wilhelm von Humboldts (1767-1835) ideer om de lærdes samfunn. Visjonen er at forskning og undervisning skal være basert på en velprøvd vitenskapelig tenkemåte, forskingsetiske prinsipper og faglig kvalitet – uten sidehensyn til umiddelbar nytte eller rådene politiske eller økonomiske særinteresser.

De siste tiårene har den ”humboldtske modellen” blitt hardt angrepet fra flere kanter. For eksempel anser myndighetene i stadig større grad forskning og utdanning som relevant for å løse en rekke offentlige oppgaver. I den sammenheng fremsetter Olsen to hovedutfordringer for det europeiske forskningsuniversitetet: Markedsideologi og europeiske reformprosesser.

Olsen hevder at det europeiske universitetet mer enn noen gang er avhengig av storsamfunnet og av internasjonale endringsprosesser. En positiv utvikling for universitetet krever samarbeid med ulike myndigheter og administrative sektorer. Spørsmålet er hvordan samarbeid og ressurstilgang kan sikres uten underkastelse og tap av egen institusjonell identitet og integritet. For å lykkes vil det være nødvendig å finne alliansepartnere med sans for universitetets betydning når det gjelder både økonomisk og kulturell samfunnsutvikling. Man må utarbeide en ny pakt mellom universitet og samfunn.

Universitetets fall

Aftenposten, kronikk 9. oktober 2007:
Den ukritiske norske pro-EU-politikken har gjort oss til en annenrangs universitetsnasjon hevder Hans Kolstad, forfatter og filosof.
"
Kvalitet er blitt til kvantitet. I de siste årene har det vært talt meget om den såkalte kvalitetsreformen som ble innført ved norske universiteter og høyskoler høsten 2003. Velkjent er den internasjonaliseringen av forskning og utdanning denne har innebåret.Slagordet har vært: Internasjonalisering er en forutsetning for kvalitet. I farten glemte man en gammel sannhet, nemlig at kvalitet har en tendens til å gli over i kvantitet."

08 oktober 2007

Europeisk eliteuniversitet tar form

Universitetsavisa:
European Institute of Innovation and Technology (EIT) skal reflektere institusjonens primære fokus på innovasjon. Nettverkstankegangen som ligger bak opprettelsen av EIT, forutsetter et nært samarbeid mellom universiteter, forskningsorganisasjoner og næringslivet, (der utvelgelsen av samarbeidspartnerne vil foretas av et styre, "Governing Board").

- Det er svært viktig at Norge som nasjon, at norske universiteter, forskningsinstitusjoner og næringslivet deltar i EIT. Kjernepunktet er å sørge for at mer av kunnskapen fra akademiske miljøer munner ut i nyskaping og verdiskaping i samfunnet. Derfor er vi nå så aktive vi kan for å posisjonere oss i forhold til EIT, og sikrer oss at departementet har fullt trøkk for å få Norge med, forteller NTNUs prorektor Lægreid.