30 november 2007

Tiden overmoden for forbedringer

Utdanning.no:
"- Vi har fått dårlige resultater tidligere, og tida er overmoden for å få til en felles innsats for forbedring, sier Helga Hjetland. "

28 november 2007

Utdanningssektoren i Nord-Norge må omstille seg

Norges forskningsråd, 19.11.2007
Intervju med styreleder Arvid Jensen i næringsorganisasjonen Petro Arctic.
- Olje- og gassvirksomheten i Nord-Norge byr på fantastiske muligheter for regionen, men ringvirkningene i regionen blir beskjedne hvis ikke utdanningssektoren snur seg rundt og innretter seg sterkere mot behovene i næringslivet. Dette gjelder hele området fra den videregående skolen til universiteter og høgskoler.

- Den manglende omstillingen skyldes blant annet at noen av utdanningsinstitusjonene er organisert på en måte som gjør det vanskelig å snu "skutene".

- Disse institusjonene har ikke en gjennomgående linje i organisasjonen. De har ikke en enhetlig ledelse som gjør det mulig å omstille i forhold til de langsiktige behovene som er i ferd med å vokse fram i landsdelen. Dessuten sitter det noen "småkonger" her og der og vokter på de utdaterte fagene sine, mener Jensen.

27 november 2007

Interview with Etienne Wenger at the EU Conference: eLearning Lisboa 2007

elearningeuropa.info:
"Not all communities are communities of practice. What characterizes a community of practice is not a common characteristic, like living in the same city or liking a certain type of music: it is that members learn from and with each other about a practice they share. They learn to do something. They may be deepening in an existing practice or creating a new one. They may be engaging in their practice together or mostly using each other as partners to reflect collectively on a practice they engage in somewhere else. Note that learning may be the main reason they come together or a mere side-effect of their mutual engagement in some activities. Whether intentional or not, this joint learning binds members together."

21 november 2007

Stipendiater sliter med motivasjonen

Universitetsavisa:
Stipendiatene er slett ikke sikker på om de vil fortsette en forskerkarriere. Dårlig lønn, usikker jobbframtid og et skuffende statsbudsjett sliter på motivasjonen, viser en fersk undersøkelse.

Videnspredning skal bygge bro mellem forskning og erhverv

Aalborg Universitet (AAU):
"Ligesom de danske universiteter har gavn af at få tilført viden fra industrien og samtidig holde sig ajour med samfundets behov, så har også de fleste virksomheder - store som små- gavn af at samarbejde med en videninstitution. Derfor er erhvervslivet på flere områder repræsenteret ved Viden ’07, hvor man blandt andet kan høre om de vigtige erfaringer, Bang & Olufsen har gjort sig ved at samarbejde med videninstitutioner. Det er B&O’s forskningschef Søren Bech, der vil bidrage med perspektiverne fra en af Danmarks store, innovative virksomheder. - På Aalborg Universitet har vi i mange år arbejdet tæt sammen med erhvervslivet, så vi opererer med videnspredning på mange forskellige niveauer. Vi vil derfor også præsentere konferencedeltagerne for vores erfaringer med Matchmaking, hvor vi kommer i kontakt med små og mellemstore virksomheder, som ellers ikke har tradition for at samarbejde med universitetet, forklarer sekretariatschef Niels Maarbjerg Olesen fra Aalborg Universitet. Matchmaking-initiativet involverer både AAU, den nordjyske region, kommunerne, virksomheder og andre erhvervsfremmeaktører, og initiativet er desuden med til at synliggøre universitetets kompetencer og skabe grundlag for vekst i regionen."

Ny studieveiledning?

Hvorfor er det fedt at være ingeniør?

"Der er fedt at være ingeniør! Det er budskabet på en ny hjemmeside Go-ing.dk, som har til formål at gøre unge klogere på, hvad ingeniøruddannelsen indeholder." (Fra 2008 kan man lære om ingeniørfaget på en helt ny måte – i online-spillet Engineers).

"Hjemmesiden giver information om, hvor og hvordan de unge kan blive ingeniører, og giver også indblik i ingeniørers løn og jobmuligheder. Derudover giver hjemmesiden et overblik over de mange studieretninger både på civilingeniøruddannelsen og den lidt kortere diplomingeniøruddannelse."

"Derudover er der også oprettet et særligt rum på hjemmesiden for erhvervslivet, hvor virksomheder kan hente information om kampagnen. Det er håbet, at netop erhvervslivet vil nyde godt at kampagnen, da der er stor mangel på ingeniører i Danmark."

På initiativ fra Undervisningsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IDA og Dansk Industri.

- På tide med realisering av Network Learning Lab's stifinneren?

19 november 2007

Forskning og høyere utdanning i statsbudsjettet for 2008

Rapport fra NIFU STEP:
"NIFU STEPs rapport om Regjeringen Stoltenbergs budsjettforslag for 2008 konkluderer med at forskning får en vekst i 2008 som ligger litt i underkant av veksten i det totale statsbudsjett, at økt EU-kontingent utgjør en stor andel av veksten i forskningsbevilgningene og at det igjen er realvekst for universiteter og høgskoler."

07 november 2007

Best Assessment Processes Symposium

ABET Call for Proposals:
"The use of direct measures of student learning is increasingly important as programs are seeking to produce valid evidence of student learning. Proposals are being sought which can produce examples of the use of the direct measures of student learning as a basis of making a determination of how well programs are achieving the desired learning outcomes.
Each year we are learning more about the usefulness of various assessment tools in the assessment of student learning. Again this year there will be a focus on assessment tools that have been successfully used in program assessment (e.g., surveys, questionnaires, focus groups, portfolio models). In particular, proposals being made to those who can demonstrate how they have refined their assessment tools and how they have applied their results to improve their programs. Presenters should be repared to share their tools and the lessons they have learned in implementation with those in attendance."

Investerer ikke i kompetanse

Norgesuniversitetet / Aftenposten:
"Mer enn ni av ti europeiske bedrifter sier at kompetanseutvikling er en viktig del av bedriftens strategi. Likevel utgjør investeringer i dette bare 0,05 prosent av selskapenes driftsinntekter."

Mangler incentiv for næringslivskontakt

Norgesuniversitetet / MandagMorgen:
"Virksomheter etterspør samarbeid med akademia, men universitetenes eier premierer kun "produksjon" av vekttall og siteringer i forskningspublikasjoner."

Bedriftene lærer opp folk selv

Norgesuniversitetet/MandagMorgen:
"- Både universitetsloven og kvalitetsreformen sier at universiteter og høyskoler skal ta større ansvar for å samarbeide med arbeids- og næringsliv. Men spriket mellom hva som utdannes og behovet på arbeidsmarkedet, gjør at det stilles spørsmål ved om dialogen er god nok."

06 november 2007

The Academic Experience of Students in English Universities (2007 report)

HEPI Higher Education Policy Institute
"In March 2006, with a grant generously provided by the Higher Education Academy, the Higher Education Policy Institute commissioned Opinionpanel Research to undertake a survey of first and second year students in English universities retained as panellists in their database. The survey focused on various aspects of the amount of teaching and private study undertaken by students and their levels of satisfaction and other attitudinal questions. In October 2006, the report of the survey was published as The academic experience of students in English universities. The survey was repeated in March 2007 to validate the general account of the English Higher Education sector provided by its predecessor, and this is the report of its results."

Mislykkede elæringsinitiativ (MegaTrends)

Norgesuniversitetet
"- Desverre er det lite læring fra feil i utdanningen, skriver forfatterne i forordet."

Megatrends-prosjektet har gitt ut tre nye bøker. De omhandler 10 prestisjetunge europeiske og amerikanske satsinger på e-læring, som ikke nådde sine mål. Bøkene kan lastes ned gratis fra Megatrends prosjektets hjemmeside.

Skal inspirere andre skoler og lærebedrifter

Udir.no (02.11.2007):
Seks skoler og tre lærebedrifter skal de to neste årene motivere Utdannings-Norge til å bli stadig bedre på opplæring, kreativitet og nyskaping.

"De utvalgte demonstrasjonsskolene viser til helhetstenkning, pedagogisk kreativitet og et godt arbeid med Kunnskapsløftet og de nye læreplanene. Skolene har drevet målrettet og systematisk på mange fronter og er opptatt av å utvikle alle sider ved skolehverdagen. God oppfølging av kartlegging, forsøk og evalueringer som grunnlag for forbedringer dokumenteres også.

Demonstrasjonsbedriftene utmerker seg ved at de er godt i gang med innføring av Kunnskapsløftet og samarbeider med aktuelle aktører for en helhetlig fag- og yrkesopplæring. Det er lagt vekt på at de har systemer som kan være interessante for andre bedrifter uavhengig av bransje."