08 desember 2009

Sentral rolle i global miljøforskning

Norges forskningsråd:
"Global Change-komitéen skal bistå Forskningsrådet med å styrke og koordinere forskning på globale miljøendringer. Målet er å fremme en tverrfaglig og helhetlig tilnærming til denne forskningen.

Komitéen skal være pådriver i informasjons- og formidlingsarbeidet om internasjonal global change-forskning, og et knutepunkt mot de norske forskningsmiljøene. Den skal formidle informasjon om aktiviteter, blant annet gjennom workshops og seminarer."

02 desember 2009

Gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen

NIFU STEP
"Bare et mindretall av doktorgradsstipendiatene gjennomfører studiet i løpet av normert tid. Gjennomsnittlig brutto tidsbruk fra stipendstart til disputas er om lag 5 1/2 år for alle doktorgradskull på 2000-tallet.
Gjennomføringsgraden, dvs. andelen av stipendiatene som til slutt avlegger en doktorgrad, har imidlertid økt over tid. Datamaterialet indikerer at om lag 80 prosent av dagens stipendiater vil komme til å avlegge graden. Norske doktorander er eldre på disputastidspunktet enn doktorander i andre land. Dette er hovedkonklusjoner i en registerbasert undersøkelse av forskningsstipendiater og doktorgradskandidater som er utført ved NIFU STEP på oppdrag av Kunnskapsdepartementet." Les NIFU STEP Rapport 40/2009

01 desember 2009

NTNU: - EU og vi

UA
"Det er voldsomme dimensjoner over EUs 7. rammeprogram – eller 7RP i dagligtale: Med et budsjett på femti milliarder euro, eller nærmere 450 milliarder kroner, er dette verdens største forskningsprogram. Det er også et svært krevende forskningsprogram, all den stund industrien er tungt inne. Det er i stor grad et anvendt forskningsprogram om passer bedre med profilen til instituttsektoren og det legges betydelig vekt på industrielle interesser og forskningsbehov. [...]

I notatet til dekanene konkluderes med at kvaliteten på søknadene ikke er god nok, verken på dem man deltar i eller er koordinator for. Kvaliteten på selve forskningen skårer gjennomgående høyt, men man er ikke gode nok når det gjelder å peke på relevansen av forskningen både i forhold til utlysning og den samfunnsmessige betydningen for Europa.[...]

Velg partner med omhu: - En forutseting for å lykkes er at man søker sammen med gode samarbeidspartnere med relevant erfaring."