07 juli 2010

Forskerrekrutteringsbehov i Norge (Rapport, 2007)

FORINN, NIFU STEP
NIFU STEP anbefaler regjeringen å videreføre en vekst på 350 stipendiater årlig for å nærme seg målsetningen.

NIFU STEP mener at denne rapporten gir grunnlag for å hevde at dersom regjeringen velger et vekstscenario, er det viktig å balansere flere hensyn. De viktigste er:

- Kvaliteten på forskningen (inklusiv investeringer i bygg og anlegg, vitenskapelig utstyr og forhold mellom forskere og støttepersonell).
- Kvaliteten på de menneskelige ressursene som jobber med forskning
- Kvaliteten på forskerutdanningen
- Dimensjonering av og god balanse mellom og innenfor fagområdene
- Dimensjonering og god balanse mellom forskning i UoH- og instituttsektoren og forskning i næringslivet
- Vekst i offentlige forskningsbudsjetter bør i prinsippet stimulere til økt forskningsaktivitet i næringslivet.

Man bør derfor, hevder fortatterne, gjennomføre tiltak med det formål å øke antall forskere med doktorgrad i næringslivet og stimulere næringslivet til å investere mer tid, menneskelige ressurser og midler i norsk forskerutdanning.

Beregningene begrenser seg til doktorgrader og ikke andre involvert i FoU-arbeid.

Rapporten er skrevet av Terje Næss, Terje Bruen Olsen, Bo Sarpebakken og Aris Kaloudis på oppdrag av Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet.

Stortingsmeldingen om forskerrekruttering vil ble lagt frem våren 2008.

Rapporten Forskerrekrutteringsbehov i Norge.

Ny European Research Area (ERA) portal

Ny European Research Area (ERA) portal (FORINN)
EU har lansert en ny webportal for nyheter om utviklingen av det Europeiske forskningsområdet (ERA).
Portalen presenterer ERA ved hjelp av tall. fakta og artiker og har også en egen nyhetstjeneste.

EU-utlysningene offentliggjøres 20. juli

Nyheter - Norges forskningsråd
20. juli offentliggjøres utlysningene fra EUs 7. rammeprogram, med søknadsfrister utover høsten og vinteren. I årets utlysninger vil det ligge betydelig mer penger enn i fjorårets utlysningsrunde, og budsjettveksten vil fortsette fram til 2013.
Logo FP7 Forskningsrådet vil legge ut pekere til utlysningene på sine nettsider. De enkelte utlysningstekstene vil bli offentliggjort på EU-tjenesten CORDIS. Forskningsrådet vil ha flere informasjonsdager om hvordan man kan søke om EU-midler:
30. august vil det bli en heldagssamling på Felix i Oslo. I Bergen vil et informasjonsmøte gå av stabelen 5. september, og i Trondheim 20. september.