30 januar 2007

VRI - Virkemidler for FoU og innovasjon

Norges forskningsråd: "VRI - Virkemidler for regional FoU og innovasjon.

Det overordnede målet for VRI er å fremme kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping gjennom regional samhandling og en forsterket FoU-innsats i og for regionene. Regionale behov og fortrinn skal fanges opp på en måte som ivaretar både regionale prioriteringer og nasjonale strategier for FoU og innovasjon."

29 januar 2007

Hvis mål- og resultatstyring er løsningen, hva er da problemet?

Uniforum nett no - Hvis mål- og resultatstyring er løsningen, hva er da problemet?:
"Mål- og resultatstyring i sin opprinnelige form er en umulighet for et universitet, innrømmet hun [Universitetsdirektør Hanne Harlem, UiO]. – Vi kan ikke sette nøyaktige mål eller måle resultatene helt nøyaktig. Målene må dessuten komme nedenfra og ikke fra toppen, og de må være enkle og ikke for detaljerte, og de må fokusere på det vesentlige. Langsiktighet er avgjørende i vår virksomhet - og mange av nøkkelmålene våre ligger langt fram i tid, la hun til."

KD - Norge med i EUs nye utdanningsprogram for livslang læring

KD - Norge med i EUs nye utdanningsprogram
"Regjeringen vil at Norge skal delta i EUs nye utdanningsprogram for livslang læring. Samarbeidet er verdens største på sitt område, med en samlet økonomisk ramme på nærmere sju milliarder euro for perioden 2007-13. Den norske programkontingenten for 2007 er på 142 millioner kroner."

Arne Næss' livsverk i ruiner

Arne Næss' livsverk i ruiner (BERNT HAGTVET, Aftenposten kronikk 27.01.2007):
"Med ertelyst og uærbødighet ville han gjøre akademiske studier til noe langt mer enn yrkesforberedelse. Arne Næss mente de også skulle være karakterdannende. Trist da at hans livsverk nå ligger i ruiner, ofret på tidsgudens alter av det ansiktsløse akademiske byråkratier, lett orwelliansk, kaller en 'kvalitetsreform'."

"At universitetene har stått så bevisstløst overfor de ansiktsløse akademiske byråkrater som forførte folk med sine eufemistiske ornamenter ("kvalitetsreform"), kan bare forstås ved at de har næret slanger ved sitt bryst: Institusjonen er nedbygget innenfra."

24 januar 2007

Bedre studiekvalitet nødvendig

Aftenposten: Bedre studiekvalitet nødvendig:
"Det er uvisst om studentene lærer mer enn før. At studieløpet er blitt kortere, er en indikasjon påat de ikke gjør det. Målsettingen om at studentene skal arbeide mer, er ikke innfridd. Antall timer studentene bruker på studiene pr. uke, er uendret."

Studiepoeng - et paradoks!

Universitas - Et paradoks: "- Det er ikke sikre holdepunkt for en raskere gjennomstrømning og mindre frafall blant studentene, til tross for at man produserer flere studiepoeng enn før."

23 januar 2007

NIFU STEP: Evalueringen av kvalitetsreformen

Evalueringen av kvalitetsreformen - rapporter fra NIFU STEP: "Prosjektet er utført av forskergrupper ved Rokkansenteret og NIFU STEP. Her finner du linker til delrapporter og sluttrapport, samt sammendrag av sluttrapporten."

Ingen toppkarakter for Kvalitetsreformen

Ingen toppkarakter for Kvalitetsreformen:
"Til tross for bedre oppfølgning fra faglærer har ikke læringsmiljøet blitt tettere."

KD - Positive resultater og økte utfordringer

KD - Positive resultater og økte utfordringer
"Spesielt viktig for meg vil det være å fokusere på studentgjennomstrømmingen, i hvilken grad vi har internasjonalisert høyere utdanning og selvfølgelig kvaliteten i høyere utdanning", sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

- "Evalueringen gir ikke noe sikkert svar på om studentene faktisk lærer mer. Rapporten sier imidlertid at antallet avlagte studiepoeng øker..."

- "Kvalitetssikringssystemet som er etablert kan foreløpig ikke sies å gi noen synlige effekter på kvalitetsutviklingen."

22 januar 2007

Elevorganisasjonen - Vil ha lovfestet rett til å evaluere

Utdanning - Vil ha lovfestet rett til å evaluere lærerne: "Det vi vil er å få til et seriøst opplegg som kan bidra til å utvikle og forbedre lærerne og undervisningen, sa leder i Elevorganisasjonen i Oslo, Vibeke Mohn Herberg."

17 januar 2007

Kampen om hjernekraften

Kampen om hjernekraften : Aftenposten 16.01.2007
Av Tom Colbjørnsen, rektor, Handelshøyskolen BI, og Inge K. Hansen, styreleder, Handelshøyskolen BI

"For det første må skolene selv sette seg faglige og pedagogiske mål på høyt internasjonalt nivå. Virksomheten må prioritere. ...

En annen viktig faktor er at det må finnes tette relasjoner til næringslivet som sikrer at både undervisning og forskning er relevant for virksomhetene. Tettere og mer fortløpende samhandling vil gi forskeren både en relevanssjekk og impulser fra det praktiske liv under prosessen, samtidig som virksomhetene slipper å vente mange år til forskningen er publisert før de kan benytte seg av resultatene i sine utdannings- og utviklingsprogrammer.

Nettverksorganisering, eller såkalt fleksibel undervisning, er en tredje faktor og vil, forutsatt fornuftig organisering, øke rekkevidden til lærestedene, og øke muligheten til å nå studenter i utlandet på ulike trinn i deres studier. På denne måten kan norske skoler integrere utenlandske studenter og bedrifter i sine undervisningsprogrammer, selv om de fysisk befinner seg et annet sted enn selve lærestedet."

16 januar 2007

Norgesuniversitetet - KUP midler til nettbasert kursevaluering

Norgesuniversitetet - KUP midler til nettbasert kursevaluering:

Norgesuniversitetet har sammen med NITOL-nettverket og Industrinettverket AS, fått forprosjektmidler til utvikling av et 'Felles informasjonssystem for kursevaluering'

Prosjektet skal fremme systematisk forbedringsarbeid i etter- og videreutdanning, ved å vurdere å tilby et felles nettbasert system for kursevaluering. Det foreslås å utvikle et system som skal kunne brukes både av: studenter; lærere; institusjoner og organisasjoner som tilbyr etter- og videreutdanning; virksomheter som kjøper etter- og videreutdanning; nettverk av tilbydere og kjøpere; samt myndigheter og andre aktører som bidrar til utforming av politikk på EVU-området."

15 januar 2007

Frafall i skolen

"SINTEF har utarbeidet en artikkel om erfaringer fra arbeidet med Satsting mot frafall på bakgrunn av sin evaluering av satsingen."

Djupedal mener studentene må jobbe mer

Mener studentene må jobbe mer: "Norske studenter bruker i gjennomsnitt 30 timer per uke til å jobbe med studiene sine, ifølge en ny levekårsundersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå.
Kunnskapsminister Øystein Djupedal er overrasket, og synes antallet studietimer må opp."

11 januar 2007

NOKUT: NTNU godkjent

NOKUT: 13122006 - NTNU
"Styret i NOKUT godkjente den 13. desember 2006 system for kvalitetssikring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) på bakgrunn av en innstilling fra en enstemming sakkyndig komité. ... Selv om universitetet har kommet kort i forhold til forskriftens krav, har komiteen et klart inntrykk av at systemet vil fungere tilfredsstillende når det har kommet i full drift. ...
Se også
komitéens innstilling og tidligere artikler i bloggen.

09 januar 2007

NTNU: Avskjedsord fra Studenttingslederen

Avskjedsord fra Studenttingslederen, NTNU:
"Hvor lett er det å telle verdiskaping og fornying i det norske samfunnet? Telling av antall publikasjoner og avlagte studiepoeng gir produksjon innenfor et område men ikke automatisk svar på om en oppfyller rollen sin. Jeg har ikke noe imot målstyringen i seg selv, men en må være observant påat denne metoden ikke favner alt. Det blir raskt slik at det som er enklest å telle er det som teller mest.

Jeg er selvsagt opptatt av at en utdanning fra NTNU skal være sågod som mulig. En kan telle en utdanning så mye en bare vil, men det er til syvende og sist studentenes egen oppfattelse av studiet og de som senere får dra nytte av kunnskapen som kan si noe om dette sikkert."

Elevorganisasjonen: Skal påvirke egen læring

Skal påvirke egen læring - Nordstrands Blad
"? Gjennomsnittseleven finnes ikke. Alle elevene på norske skoler er unike og mange lærere vet ikke hvordan de skal tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Problemet er at elevene ikke blir tatt med på råd og at mange elevene møter stengte dører når de vil påvirke egen læring, sa Vestre."

08 januar 2007

Utdanning - EUs innholdsprogram og utdanningssektoren

Utdanning - EUs innholdsprogram og utdanningssektoren

Norge har vært deltaker i eContentplus programmet siden 2005, men det er fortsatt ikke mange utdanningsorienterte prosjekter med norske deltakermiljøer i programmet. Til sommeren lyser programmet ut midler for tredje gang ? denne gang ca. 350 millioner kroner. Nå må norske utdanningsmiljøer komme på banen. I programmets første utlysning høsten 2005 var universiteter og høgskoler den største målgruppen ? med ca. 30 prosent av tiskuddene. Men kun to norske miljøer deltar så langt.

03 januar 2007

Kvalitetsreform og tellekanter!

Når tall teller mest: "Jo flere bøker og artikler de universitetsansatte får utgitt på ansette forlag og i internasjonalt velrenommerte tidsskrifter, desto større budsjetter får lærestedet.

Publisering av denne typen belønnes og oppmuntres, men er systemet bra for forskningen? Blir det godt for studentene og for den vitenskapelige utviklingen i samfunnet?"

02 januar 2007

Rankinger av universiteter

Skuebrød eller levebrød? Rankinger ved en skillevei:
"Universitetsrankingene fra Shanghai Jiao Tong University og Times Higher Education Supplement har, tross mange feil, blitt autoritative og retningsgivende for nye strategiplaner ved universiteter verden over."
Faller NTNU i fella?