24 januar 2008

Store utfordringer for høyere utdanning

Aftenposten, 23.01.08:
Steinar Stjernø
"Norsk høyere utdanning er ikke i krise, men står overfor klare utfordringer. Det fins imidlertid ikke en nasjonal strategi for å møte disse."

Reform med feil fokus

Aftenposten, 22.01.08:
Marianne Harg, President i Tekna
"Kunnskaps-Norges utfordring er å sikre relevant utdanning med høy kvalitet og internasjonalt fremragende forskningsmiljøer."

"Dette var mitt utgangspunkt da jeg gikk inn som medlem i Utvalget for høyere utdanning (Stjernø-utvalget). Når det etter hvert viste seg umulig for meg å slutte meg til flertallets konklusjoner om sammenslåing som et virkemiddel i seg selv, har det en klar sammenheng med hva jeg mener vil fremme kvalitet i utdanning og forskning. Jeg er overbevist om at enda en vidtrekkende strukturreform for universiteter og høyskoler, slik flertallet i utvalget foreslår, ikke er noen god løsning. Og jeg mener det vil være galt å kaste 12 000 ansatte og 210 000 studenter ut i en reform med svært usikre konsekvenser."

22 januar 2008

Legg alle forslag i skuffen, Aasland

Adresseavisen (22.01.2008):
"Forskerforbundet og Norsk Studentunion mener at høyere utdannings- og forskningsminister Tora Aasland bør legge de fleste forslagene fra Stjernø-utvalget i skuffen."

Vil ha åtte stor-universiteter

Utdanning.no:
"Stjernø-utvalget vil redusere 38 utdanningsinstitusjoner i Norge til åtte universiteter. I morgen leverer utvalget sin innstilling til en storreform i den høyere utdanningen i Norge. Utdanningsforbundet er skeptisk til om dette er rett medisin."

Studentkommentar til NOKUTs Kvalitetssikring ved UiB

Studvest.no - Kronikk:
«Tilbakemeldingar etter studentevaluering av undervisning rekna faglærarane som ei vanskeleg sak, særleg når meldingane gjekk i fleire retningar og når det kom til personvurderingar. Nokre studentar hadde inntrykk av at lite skjedde, sjølv om dei i semester etter semester hadde meldt om problem med ein faglærar som fungerte dårleg. I fleire intervju blei problemet med dårleg fungerande faglærarar tatt opp: sjølv om fleire evalueringar melder om problemet, er det ikkje lett å gjere noko med det. Det blei sagt at mogelege tiltak som tilbod om kurs eller oppfølging i PFU gjerne har avgrensa verknad i slike tilfelle. Det er ofte institutta sjølve som må finne løysingar. Fakultetet blir ikkje kopla inn før det eventuelt ligg føre ei personalsak. Prosess og resultat kan i slike tilfelle ikkje offentleggjerast, og studentane kan få inntrykk av at lite blir gjort
"Generelt mener jeg dette avsnittet synliggjør at NOKUT ikke har gjort mer enn å kontrollere at vi har et system, hvorvidt det fungerer synes de mindre brydd med. Konkret mener jeg avsnittet viser at UiB øyensynlig ikke evner å håndtere de tilfellene hvor evalueringssystemet avdekker virkelige feil og mangler, det vil si de tilfellene hvor faglæreren ikke holder mål. Slik NOKUT omtaler dette er «det ikkje lett å gjere noko med». Jeg mener det ikke er godt nok."

Vil PISA-teste studentane

På Høyden (22.1.2008):
"Berit Rokne Hanestad, viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen, ser med stor interesse på metoder for å måle kva studentane eigentleg lærer, og reknar med at denne diskusjonen vil verte meir og meir vanleg.

– Vi vil følge nøye med på utviklinga i denne saken. Saken er som kjent i ein startfase og vi har til no ikkje motteke nokon henvendelse frå vårt fagdepartement. Men vi er svært interesserte i metoder for å kunne måle læringsutbyttet i høgare utdanning og vi reknar med at temaet vil bli meir og meir vanleg etter at alle europeiske lærestadar har innført kravet om at det i alle studieprogram skal informerast om forventa læringsutbytte, seier ho."

I følge Ole-Jacob Skodvin er den førebelse tidsplanen for PISA for høgare utdanning ein generalprøve i 2009. Deretter skal den første hovudundersøkjinga gjennomførast i 2010-11.

17 januar 2008

Seminar om samspill om IPR

NFR Seminar:
"Forskningsrådet arrangerer seminar om å skape, forvalte og utnytte intellektuelle verdier til samfunnets beste
Forskningsrådet inviterer til seminar om forvaltning av immaterielle rettigheter i samarbeidsprosjekter mellom forskningsinstitusjoner og næringsliv.

Onsdag 30. januar kl 10.00 i Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17."

09 januar 2008

Konferanse 8. april 2008: Kunnskap, utdanning og læring

KUL:
"Forskningsprogrammet KUL presenterer forskningsresultater og inviterer til debatt i en tid hvor kunnskap om utdanning og forskning er viktigere enn noen gang. Et samfunn i rask endring utfordrer det eksisterende utdanningssystem, de menneskelige læringsprosesser, vante undervisningformer og etablerte ledelsesstrukturer. Hva vet vi og har vi nok kunnskap?"

Kunnskapssamfunnet – innovasjon og endring i arbeidslivet - regjeringen.no

regjeringen.no:
Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aaslands tale på Unio-konferansen 2007, 11. desember 2007, Clarion hotell, Gardermoen.

"Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler er ett av flere virkemidler for å realisere målet om økt kvalitet i utdanning og forskning. Regjeringen vil evaluere finansieringssystemet for høgre utdanning i 2009.

Institusjonene har et potensial for økt samarbeid med samfunns- og arbeidsliv med sikte på å øke kvalitet og relevans i utdanning og FoU."

08 januar 2008

KS - En utdanningspolitisk plattform

Dagbladet.no:
"På bakgrunn av utfordringene og målene, vil KS fram mot 2012 konsentrere sitt arbeid innen utdanning om fire hovedområder. De fire områdene handler om konkrete tiltak knyttet til læring i et livslangt perspektiv, helhetlig og utfordrende ledelse, kompetente medarbeidere, rekruttering og medarbeiderutvikling, deltakelse og brukermedvirkning."

Norske Universiteter og høgskoler under PISA-lupen

Universitetene under PISA-lupen:
"OECD har planlagt testing av studenter i en pilotundersøkelse allerede i vår. Kunnskapsdepartementet har plukket ut NTNU, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark som norske kandidater til å være med på denne første testen, men det er ennå ikke endelig avgjort om Norge blir med."