27 februar 2008

Stimulering til bilateralt forskningssamarbeid innenfor næringsrettet forskning

Utlysninger - Norges forskningsråd
Forskningsrådet vil stimulere til internasjonalt bilateralt forskningssamarbeid, og yter støtte til etablering av nytt forskningssamarbeid med prioriterte samarbeidsland. De prioriterte landene er primært USA, Canada, Kina, Japan, og India.
Denne delen retter seg mot næringsrettede forskningsprosjekter, hvor bedriftsdeltagelse blir vektlagt. Samarbeidet skal være forankret i søkerens (institusjonens eller bedriftens) internasjonale strategi.

22 februar 2008

Samspill og samarbeid – den viktige debatten etter Stjernø

Rektor Torbjørn Digernes, NTNU:
"NTNUs mål, rolle og strategier
NTNU har satt seg ambisiøse mål om å bli internasjonalt ledende på utvalgte fagområder. NTNU har en nasjonal rolle innenfor teknologi og naturvitenskap, og et særlig oppdrag i å forske og undervise på de komplekse samspillrelasjonene mellom teknologi, natur, samfunn og kultur.

En hovedstrategi for å nå målene, er å styrke kvaliteten på hele virksomheten, men særlig på forskningen, som er avgjørende for det internasjonal omdømmet.

Hva trengs for å fylle den nasjonale rollen? NTNU trenger samspill med alle regioner i Norge for å oppfylle sin nasjonale rolle på teknologi. Da må vi gjøre vår kunnskap tilgjengelig gjennom nettverk med regionale kunnskapsnoder, og høgskolene er det naturlige valget. Dette samarbeidet må imidlertid utvikles på andre måter enn ved institusjonell sammenslåing."

14 februar 2008

Tilgang til forskningsfronten - et innspill til innovasjonsmeldingen

Nyheter - Norges forskningsråd:
"Norge må sikre seg bedre adgang til den globale produksjonen av kunnskap. Og vi må delta mer i den kommersielle utnyttelsen av resultater fra den internasjonale forskningsfronten.

Det må være noen hovedmålsettinger med den nasjonale innovasjonsstrategien, mener Norges forskningsråd i sitt innspill til innovasjonsmeldingen som Regjeringen har under utarbeidelse.

Blant en rekke andre forslag som Forskningsrådet fremmer er:
- Tilstrekkelig kapasitet og effektivitet i FoU-systemet for å muliggjøre rask omstilling i forhold til viktige samfunnsendringer
- Utvikling av nye næringsområder innenfor fornybare og bærekraftige energiformer samt miljøteknologi for å utnytte eksisterende kunnskapsfortrinn på nye områder
- Større kunnskap om innovasjonsledelse og kundedrevet design som viktige bidrag til økt innovasjonsevne

Norsk skole og utdanning - hva vet vi?

Konferanse 8. april 2008 hotell Bristol, Oslo:
"Lærings- og undervisningsprosesser er i sterk endring med nye mål og funksjoner og endret forhold mellom lærer og elev.

Dette betyr at utdanning og forskning utgjør viktige produksjonsfaktorer, utgjør store poster på statlige budsjetter, står sentralt i den offentlige politikken, er viktigere enn noensinne og spiller en sentral rolle i livene til en stor og stadig voksende del av befolkningen. Derfor er det viktigere enn noen gang å utvikle vår systematiske og langsiktige kunnskap om utdanning og forskning."

01 februar 2008

Fremragende undervisning til fremragende studenter

Universitas:
"Å gi fremragende utdanning til fremragende talenter henger tett sammen med konkurranseevnen både nasjonalt og internasjonalt, samtidig som det er et mål i seg selv for å fremme forskning i internasjonal toppklasse."

"Sentre for fremragende undervisning"

Universitas - Rapport for ypparleg undervisning:
"Det er openbart at undervisning og forsking heng saman, og at ei utdanning får høgare kvalitet di betre oppdatert det vitskapelege grunnlaget er. Samstundes viser det seg at det pedagogiske ansvaret får langt mindre merksemd enn forskingsoppdraget. I forkant av Stjernø-rapporten, var universitetsrektoren ute i Aftenposten og signaliserte behovet for «store, tunge forskningsuniversiteter» i Noreg. Han understreka gong på gong eit ønskje om å hevde seg på den internasjonale forskingsfronten, men hadde lite krutt å koma med på utdanningssida."