28 desember 2006

Livslang læring utlysning

Livslang læring utlysning - Norgesuniversitetet: "Europakommisjonen har publisert første utlysning i det nye programmet for livslang læring (LLP). Søknadsfrist er 30. mars og 30. april 2007."

Industrialisering av kunnskap

Industrialisering av kunnskap - Norgesuniversitetet: "Han kritiserer at dette nå erstattes av økonomisk målstyring, der forholdet mellom input og output, plasseringen på internasjonale rankinglister, hvor mange studiepoeng man produserer, hvor hyppig man siteres og hvor mye eksterne forskningsmidler som skaffes til veie, er det viktige."

Les mer i Dagbladet: Kunnskapen, dannelsen og barbariet

Kler digitale læringsmiljø studenten naken?

Kler digitale læringsmiljø studenten naken? - Norgesuniversitetet: "I en artikkel i The Times Higher Education Supplement, skriver Adam Joinson ved Institute of Educational Technology, The Open University, at personvernpolitikken til mange britiske universitet knapt nevner hvilke personopplysninger som overvåkes i de læringsadministrative systemene (LMS), og enda mindre om hva som skjer med dataene som lagres."

Joinson skriver videre at de positive aspektene ved digitale læringsmiljø kan beholdes og forbedres hvis man tar studentenes privatliv alvorlig, anonymiseres.

Last ned artikkelen her: 'Does your VLE virtually undress its users'

EU - 7. rammeprogram

7. rammeprogram godkjent - Norgesuniversitetet
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er det største temaet, med 75 milliarder kroner avsatt.

15 desember 2006

Utdanning - For lite konkret, mener Elevorganisasjonen

Utdanning - For lite konkret, mener Elevorganisasjonen: "? Norsk skole står overfor store utfordringer knyttet til dårlige læringsresultater, svak gjennomføringsgrad, lav faglig motivasjon og mangel på god oppfølging og tilrettelegging. Vi er helt avhengige av nye og kontroversielle forslag for å sikre at utdanningssystemet skal gi alle lik mulighet til å lykkes, sier Vestre."

KD - Tidlig innsats for livslang læring

KD - Tidlig innsats for livslang læring: "Det bærende budskapet i meldingen, som har hovedtittelen ??.og ingen sto igjen?, er at tiltak skal settes inn så raskt som mulig etter at problemer og utfordringer er oppdaget. Det gjelder i alle opplæringsfaser, fra førskolealder til voksne, og målet er at utdanningssystemet må bidra til sosial utjevning."
[Sammendrag av St.meld. nr. 16 (2006-2007)]

Universitas - Kvalitet nå

Universitas - Kvalitet nå
"Det er viktig at kvalitetssystemet ikke blir et system for systemets skyld, eller et rent kontrollorgan for ledelsen og administrasjonen. De ansatte og studentene må stå sammen om å utvikle et kvalitetssystem som ivaretar det vi ønsker at det skal være; et system som sikrer utvikling av kvalitet ved undervisningen."
- Thomas André Syvertsen, studie- og forskningsansvarlig i Studentparlamentet ved UiO

13 desember 2006

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd:
"Forskningsrådets aktiviteter og planer berører en rekke andre aktører. Forskningsmiljøer, bedrifter, departementer og andre kan gi viktige innspill til våre styringsdokumenter.
Vi ønsker derfor å invitere til kommentarer og innspill til følgende policynotater:
- Policynotat for grunnforskning
- Policynotat for forskningsbasert nyskaping og innovasjon
- Policynotat om tematiske og teknologiske prioriteringer
- Policynotat for internasjonalisering
- Policynotat for likestilling og kjønnsperspektiver i forskning"

Utdanning - Den lineære tenkningen i utdanningssystemet

Elsa Løfsnæs: Utdanning - Den lineære tenkningen i utdanningssystemet
"Det er en utfordring å vinkle undervisningen slik at den har en aktualitet for elevene, at deres interesse vekkes. Det kan gjøres gjennom å relatere til den kunnskapen de allerede har, til lokale forhold, til interesseområder eller utfordringer i miljøet. Metodebruken kan relateres til det å bevisstgjøre elevene hvilke ferdigheter og mestringsnivåer de har, og hva en gitt arbeidsmetode vil kreve av dem. Å trekke elevene inn i måldefinering og evaluering av arbeidsprosessen og hva de har lært kan også styrke deres grunnlag for å mestre de kravene som undervisningen stiller til dem."

01 desember 2006

KD: Høyere utdanning etter kvalitetsreformen: Status quo eller nye grep?

KD - Høyere utdanning etter kvalitetsreformen: Status quo eller nye grep?:
-"Kampen om virkelighetsbeskrivelsen
Vi møter i en rekke sammenhenger beskrivelser og opplevelser av tilstanden i norsk skole og ved universiteter og høyskoler. Vi møter gjentagne ganger påstand om nivåsenking. Universitets- og høyskoleansatte gir selv en lite flatterende skildring av egne og kollegers holdninger og av studentenes manglende kunnskaper. Det er alvorlig dersom det er riktig. Det er minst like alvorlig dersom det er misvisende."

-"Vi ønsker å få kunnskap om tilstanden i norsk høyere utdanning. Vi ? og dere ? må få fakta på bordet. Like lite som skjønnmaling trenger institusjonene skildringer og fortellinger som bare vektlegger det skjeve og skakke. Jeg vil derfor etterlyse realistiske fortellinger, nøkterne analyser og eksterne evalueringer. Bare da vil vi ha diagnoser som er egnet for videre faglig utvikling."

30 november 2006

Maktkamp om høyere utdanning

Maktkamp om høyere utdanning:
- "Gornitza og Olsen hevder at det i alle vestlige land er strid om hvem som skal sikre akademisk kvalitet. Er det overnasjonale organisasjoner, det enkelte lands utdanningsmyndigheter eller institusjonene selv?"

NTNU: Lei av campusutvikling?

Lei av campusutvikling?:
- "Jeg har lest innlegg av tidligere rektor ved UiO, Kaare Norum, og et par pensjonerte professorer, men savner en stemme fra NTNU i sakens anledning. Forventes det at det bare er vi tillitsvalgte eller pensjonerte professorer som skal engasjere oss? Hvor blir det av analysen av den faglige utviklingen av universitetet? Hvor mange skal vi utdanne, og hvordan?

Dette er langt viktigere å diskutere enn lokalisering og bygninger."

NTNU: Kvalitet og avvik i utdanninga

Kvalitet og avvik i utdanninga
- Ledelse uten selvkritikk men "framheva at mange studentar er uengasjerte, og at det kunne vere vanskeleg å få studentar til å stille for eksempel i referansegrupper."

Videre hevdes det at "Det var skepsis mot å bruke tankegongar frå bedriftslivet, det kan komme i motsetning til den faglege friheita universitetslærarar har hatt." De formative evalueringer - eformative - utført ved NTNU i perioden 2001-2006 viser at den faglige friheten til faglærer ikke kommer i motsetning til det å benytte seg av formativ evaluering i kvalitetsutviklingen av læringsprosessen hvor tankegodset er hentet fra industrien (bedriftslivet).

28 november 2006

NTNU: Toaletter, klokker og organisasjoner

Tor G. Syvertsen: Toaletter, klokker og organisasjoner
-"... etter flere år med organisasjonsinnvikling har fått et system som er så omstendelig at ingen vil vikle seg inn i de byråkratiske irrganger som må gås for å kunne utføre arbeid utenom de daglige rutiner."

NTNU: Svar til Tjeldvolls innlegg

Sverre Steen: Svar til Tjeldvolls innlegg
-"Arild Tjeldvoll har et godt poeng når han peker på verdien av å gi professorene stor frihet under ansvar..."

NTNU: Harvards universitetspedagogikk ? og vår

Arild Tjeldvoll: Harvards universitetspedagogikk ? og vår
- "Selv Harvard tar nå ekstra grep for å øke studentenes læring"

NTNU: Kommentar til Tjeldvolls innlegg

Nicolas Elvemo: Kommentar til Tjeldvolls innlegg
"når den daglige undervisningens kvalitet ikke blir noe bedre, er vi da blitt et bedre universitet?"

23 november 2006

NTNU / NOKUT: Godkjent kvalitet med brister

Godkjent kvalitet med brister
- " Godkjenningen er uforståelig. Hvordan kunne kvalitetssikringssystemet godkjennes, når det tilsynelatende er ufullstendig? Rapportskrivernes mandat er å slå ned på nettopp dette ? så hvorfor? NTNU får lov til å unnskylde seg med at systemet skal bli bra ? bare de får brukt et par tiår på å implementere det. Dette er ikke tilstrekkelig. Dagens studenter fortjener et like solid kvalitetssikringssystem som fremtidens."

NTNU: Misforstått kritikk av Eksperter i Team

NTNU - Misforstått kritikk av Eksperter i Team
? "Noen landsbyledere gjør ikke jobben sin, og bruker bare noen få timer på EiT. Andre igjen bruker flere hundre timer. Vi prøver å forbedre dette, men å styre professorer er som å gjete katter."

NTNU: Eksperter i team er blant universitetets dårligste fag

Eksperter i team er blant universitetets dårligste fag
- "I virkeligheten har man problemer som det settes sammen team for å løse. I Eksperter i team settes det sammen tilfeldige grupper som skal definere problemet selv. Det er feil vei å gå, sier Stig Berge. ...
- "
Mye av problemet ligger i at gruppene blir så spredt faglig at ingen får noe utbytte. ...
- I 2005 kom en rapport fra NIFU-STEP om eksperter i team, som gir Berge støtte til mange av meningene sine. ...
? 50 prosent av studentene får ikke brukt faglige kunnskaper i EiT. Det er oppsiktsvekkende når vi snakker om studenter på masternivå. ...
-
Også studentene mener EiT har et stort forbedringspotensiale."

Kvalitetssikring og byråkrati

Kvalitetssikring og byråkrati ved NTNU (Stig Berge til Universitetsavisa)

NTNU: Hvem har ansvar for studieinnhold?

Einar Halmøy: Hvem har ansvar for studieinnhold?
-"Faglærerne på "Fysikk" underviser sikkert det som "kunden" ønsker, og ulike fagmiljøer på "Maskin" har naturlig nok sine egne kjepphester de gjerne vil ri. Men det må da finnes noen som har et helhetsyn og -ansvar?"

Ny blogg om e-læring

Ny blogg om e-læring
Norgesuniversitetet har etter oppfordring opprettet en gruppeblogg om fleksibel høyere utdanning.
- http://norgesuniversitetet.wordpress.com/

Høring om læringsteknologi - Norgesuniversitetet

Høring om læringsteknologi - Norgesuniversitetet
Haster! Innspill innen 25. november 2006

Network Learning Lab homepage

Visit our homepage for more on quality development in higher education by formative evaluation.
The hole purpose of education is to turn mirrors into windows - Sydney J. Harris

14 november 2006

Elevorganisasjonen om vurderingssystemet

elev.no - Elevorganisasjonen
Endelig har vi fått aksept for at vurderingssystemet inneholder så mange svakheter at det er tvingende nødvendig med en helhetlig gjennomgang. Dette er et forsømt område i skolen, sier Jan Christian Vestre, leder av Elevorganisasjonen.
- Skolen trenger et vurderingssystem som stimulerer til at flere skal lære mer. Dette må skje gjennom aktivitet i læringsarbeidet og fokus på mestring og utvikling av hver enkelts evner og talenter. Dagens vurderingssystem hindrer alt dette, påpeker Vestre.