28 desember 2006

Livslang læring utlysning

Livslang læring utlysning - Norgesuniversitetet: "Europakommisjonen har publisert første utlysning i det nye programmet for livslang læring (LLP). Søknadsfrist er 30. mars og 30. april 2007."

Industrialisering av kunnskap

Industrialisering av kunnskap - Norgesuniversitetet: "Han kritiserer at dette nå erstattes av økonomisk målstyring, der forholdet mellom input og output, plasseringen på internasjonale rankinglister, hvor mange studiepoeng man produserer, hvor hyppig man siteres og hvor mye eksterne forskningsmidler som skaffes til veie, er det viktige."

Les mer i Dagbladet: Kunnskapen, dannelsen og barbariet

Kler digitale læringsmiljø studenten naken?

Kler digitale læringsmiljø studenten naken? - Norgesuniversitetet: "I en artikkel i The Times Higher Education Supplement, skriver Adam Joinson ved Institute of Educational Technology, The Open University, at personvernpolitikken til mange britiske universitet knapt nevner hvilke personopplysninger som overvåkes i de læringsadministrative systemene (LMS), og enda mindre om hva som skjer med dataene som lagres."

Joinson skriver videre at de positive aspektene ved digitale læringsmiljø kan beholdes og forbedres hvis man tar studentenes privatliv alvorlig, anonymiseres.

Last ned artikkelen her: 'Does your VLE virtually undress its users'

EU - 7. rammeprogram

7. rammeprogram godkjent - Norgesuniversitetet
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er det største temaet, med 75 milliarder kroner avsatt.

15 desember 2006

Utdanning - For lite konkret, mener Elevorganisasjonen

Utdanning - For lite konkret, mener Elevorganisasjonen: "? Norsk skole står overfor store utfordringer knyttet til dårlige læringsresultater, svak gjennomføringsgrad, lav faglig motivasjon og mangel på god oppfølging og tilrettelegging. Vi er helt avhengige av nye og kontroversielle forslag for å sikre at utdanningssystemet skal gi alle lik mulighet til å lykkes, sier Vestre."

KD - Tidlig innsats for livslang læring

KD - Tidlig innsats for livslang læring: "Det bærende budskapet i meldingen, som har hovedtittelen ??.og ingen sto igjen?, er at tiltak skal settes inn så raskt som mulig etter at problemer og utfordringer er oppdaget. Det gjelder i alle opplæringsfaser, fra førskolealder til voksne, og målet er at utdanningssystemet må bidra til sosial utjevning."
[Sammendrag av St.meld. nr. 16 (2006-2007)]

Universitas - Kvalitet nå

Universitas - Kvalitet nå
"Det er viktig at kvalitetssystemet ikke blir et system for systemets skyld, eller et rent kontrollorgan for ledelsen og administrasjonen. De ansatte og studentene må stå sammen om å utvikle et kvalitetssystem som ivaretar det vi ønsker at det skal være; et system som sikrer utvikling av kvalitet ved undervisningen."
- Thomas André Syvertsen, studie- og forskningsansvarlig i Studentparlamentet ved UiO

13 desember 2006

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd:
"Forskningsrådets aktiviteter og planer berører en rekke andre aktører. Forskningsmiljøer, bedrifter, departementer og andre kan gi viktige innspill til våre styringsdokumenter.
Vi ønsker derfor å invitere til kommentarer og innspill til følgende policynotater:
- Policynotat for grunnforskning
- Policynotat for forskningsbasert nyskaping og innovasjon
- Policynotat om tematiske og teknologiske prioriteringer
- Policynotat for internasjonalisering
- Policynotat for likestilling og kjønnsperspektiver i forskning"

Utdanning - Den lineære tenkningen i utdanningssystemet

Elsa Løfsnæs: Utdanning - Den lineære tenkningen i utdanningssystemet
"Det er en utfordring å vinkle undervisningen slik at den har en aktualitet for elevene, at deres interesse vekkes. Det kan gjøres gjennom å relatere til den kunnskapen de allerede har, til lokale forhold, til interesseområder eller utfordringer i miljøet. Metodebruken kan relateres til det å bevisstgjøre elevene hvilke ferdigheter og mestringsnivåer de har, og hva en gitt arbeidsmetode vil kreve av dem. Å trekke elevene inn i måldefinering og evaluering av arbeidsprosessen og hva de har lært kan også styrke deres grunnlag for å mestre de kravene som undervisningen stiller til dem."

01 desember 2006

KD: Høyere utdanning etter kvalitetsreformen: Status quo eller nye grep?

KD - Høyere utdanning etter kvalitetsreformen: Status quo eller nye grep?:
-"Kampen om virkelighetsbeskrivelsen
Vi møter i en rekke sammenhenger beskrivelser og opplevelser av tilstanden i norsk skole og ved universiteter og høyskoler. Vi møter gjentagne ganger påstand om nivåsenking. Universitets- og høyskoleansatte gir selv en lite flatterende skildring av egne og kollegers holdninger og av studentenes manglende kunnskaper. Det er alvorlig dersom det er riktig. Det er minst like alvorlig dersom det er misvisende."

-"Vi ønsker å få kunnskap om tilstanden i norsk høyere utdanning. Vi ? og dere ? må få fakta på bordet. Like lite som skjønnmaling trenger institusjonene skildringer og fortellinger som bare vektlegger det skjeve og skakke. Jeg vil derfor etterlyse realistiske fortellinger, nøkterne analyser og eksterne evalueringer. Bare da vil vi ha diagnoser som er egnet for videre faglig utvikling."