27 juni 2008

Tverrfaglighet i dansk forskning og utdanning

Arrangementer - Norges forskningsråd:
Mark Riis fra Damvad og Ebbe Graversen fra Dansk Center for Forskningsanalyse vil presentere den danske rapporten.

Sted: Forskningsrådet, Stensberggata 26, Oslo
Dato: 20.08.2008 kl. 10:00 - 13:00

"Våren 2008 presenterte Damvad i samarbeid med Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) en kartlegging og analyse av tverrfaglig forskning og utdanning i Danmark. Målet med studien er å bidra til en mer kvalifisert debatt om verdien og omfanget av å arbeide på tvers av ulike disipliner.

I den danske studien skilles det mellom tverrfaglighet mellom beslektede disipliner, og mellom disipliner som står lengre fra hverandre, f.eks. mellom teknologi og samfunns-vitenskap/humaniora, såkalt radikal tverrfaglighet.

Generelt er behovet for ulike tverrfaglige perspektiver forsterket i lys av aktuelle komplekse samfunnsutfordringer, som klima- og miljøforandringer, demografiske endringer, krav til mer og bedre velferd/helseytelser, og av økt globalisering. I den danske studien identifiseres ulike utfordringer og muligheter i denne forbindelse."

25 juni 2008

Pengemas gir karakterkollaps

Universitetsavisa:

Tendenser i britisk akademia kan tyde på et karaktersystem nær kollaps. Forskere mener det finnes paralleller til det norske systemet.

En fersk undersøkelse fra britiske universiteter forteller om inflasjon på den øvre del av karakterskalaen. En rangeringskultur får skylden for at plagiat blir ignorert, og det advares om at hele karaktersystemet trues av kollaps. ...

Kunnskapsdepartementets (KD) egen evaluering av Kvalitetsreformen viste at 37 prosent av den vitenskapelige staben i en undersøkelse svarte at finansieringssystemet ville medføre en høyere terskel for å stryke studenter. På den annen side fant ikke evalueringen noen markant økning av karakteren ”E”, noe som departementet tolket som at det:

”… ikke finner grunnlag for å hevde at læresteder lar studenter bestå eksamen av budsjettmessige hensyn”. (St.meld. nr. 7)

18 juni 2008

Mobiliserer for internasjonale studier

NHO:
"Sammen med ti andre organisasjoner innen arbeidsliv og utdanning krever NHO bedre vilkår for internasjonale studier.

De oppfordrer regjeringen til å utarbeide en mer offensiv politikk for internasjonalisering av utdanningen på alle nivåer. For NHO er dette en viktig oppfølging av arbeidet med Kunnskapslandet Norge – og årskonferansen i januar. I dette arbeidet har det vært viktig å knytte arbeidsliv og utdanning sterkere sammen."

Evalueringsfeltet lukkes

Forskningspolitikk - Debatt: (Gry Agnete Alsos)
"Evaluering av politiske virkemidler reduseres ofte til enkle og summariske rapporteringer av målbare størrelser. Manglende offentliggjøring av evalueringsrapporter er også et tilbakevendende problem. Lukkethet forringer kunnskapsbygging og kvalitetssikring.

Enkle, summariske evalueringsrapporter endrer evalueringenes innhold og bruksområde, og reduserer deres verdi som kilde til læring og videre utvikling.


Ønsket om å kutte kostnader i evalueringsbudsjettet og begrenset bevissthet om hva en evaluering bør være og hvordan den bør brukes, medfører for lite fokus på evalueringenes faglige fundament. Dette påvirker mulighetene for læring og videre utvikling. Det reduserer evaluerers rolle som konstruktiv kritiker. Evaluering blir et ritual i stedet for kilde til læring.
"

Se også: Olav R. Spilling, debattinnlegg: Svak bestillerkompetanse.

"Evaluering av politiske virkemidler skal bidra til læring og fremtidig politikkutforming. Det skjer i begrenset grad. Bestillers manglende grep om mandatet for evalueringene samt bruken av evalueringsresultatene, er sentrale forklaringer, hevder Olav R. Spilling, som har erfaring fra mange evalueringsoppdrag."

En heterodoks økonom

Forskningspolitikk: (Intervju Randi Søgnen)
"Grunnleggeren av «Aalborgskolen» og opphavsmannen til begrepet «nasjonale innovasjonssystemer» er velkjent for alle innovasjonsforskere, men også for politikere og byråkrater. Professor Bengt-Åke Lundvall er nemlig opptatt av «impact» - ikke bare i tidsskriftverdenen, men likså mye i politikken. For tiden omhandler hans primære budskap læring.

- Innovasjon er nøkkelen til et lands konkurranseevne og vekst, og læring er nøkkelen til innovasjon. Slik oppsummerer innovasjonsforskeren og økonomiprofessoren sitt ethos.

DUI - «Learning by doing, using and interacting» indikerer kjernen i Lundvalls forskningsinteresse for tiden og ikke minst interaksjonen mellom erfaringsbasert læring og formalisert kunnskap, som Lundvall benevner STI - «Science - technology - innovation». Og her utfordrer Lundvall innovasjonsforskningen, arbeidslivsforskningen og ikke minst sitt eget fag; samfunnsøkonomien.
"

Lager ny handlingsplan for internasjonalisering av studier

UiO:
"Universitetet i Oslo skal lage en handlingsplan for internasjonalisering av studier for perioden 2009 – 2012.

– Alt som har med internasjonalisering av studier og forskning å gjøre har høy prioritet på Universitetet i Oslo. Det overordnede målet i Strategisk plan er at UiO skal styrke sin stilling som forskningsuniversitet av høy internasjonal standard. Dette er fremtiden, sier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Kunnskapsdepartementet etterlyser en bedre sammenheng mellom utdanning og forskning i internasjonaliseringsarbeidet. ...

– Det er viktig å skape et internasjonalt læringsmiljø på Universitetet i Oslo. Også det store antallet studenter som ikke reiser ut, bør tilbys en utdanning som gir dem internasjonal erfaring og global kompetanse. Dette må gjøres ved at Universitetet i Oslo trekker det internasjonale perspektivet inn i alt vi gjør, fra pensum og utdanning til forskning og språkopplæring. Dette blir antagelig også sentrale momenter i en Stortingsmelding om internasjonalisering av norsk utdanning, som kommer til høsten."

16 juni 2008

Regionaliseringens forutsetninger og begrensninger

Forskningspolitikk - debatt:
"- Diskusjonen om regionale forskningsfond i Norge er for nærsynt og frikoblet ny viten om regionale innovasjonsprosesser, skriver de to professorene Bjørn Asheim og Arne Isaksen. - Det regionale nivået kan ikke erstatte det nasjonale i et land som Norge. Den internasjonale utviklingen går generelt i retning av økt avhengighet av ikke-regionale faktorer når det gjelder samarbeidsrelasjoner, kunnskaper og mennesker.
Det er viktig å ha et realistisk forhold til hva som kan oppnås på regionalt nivå når det gjelder å stimulere innovasjonsprosesser. Innoverende bedrifter henter ideer, informasjon, kunnskap og samarbeidspartnere både fra det regionale, nasjonale og internasjonale nivået."

Prosjekt om måling av effektene av næringsrettet FoU

NFR (INNOKUNN):
"Det er flere grunner til at det er viktig å måle og dokumentere de samfunnsmessige effektene av næringsrettet FoU. (1) For det første er en økt bevissthet rundt disse spørsmålene viktig for å kunne si noe om effektiviteten i de næringsrettede offentlige FoU-investeringene og hvordan disse investeringene er med på å bidra til å nå politiske samfunnsmål. (2) For det andre vil kunnskap om samfunnsmessige effekter kunne fremme den offentlige oppmerksomheten på området, skape et bedre informert samfunn hvor betydning av hvordan offentlig finansiert næringsrettet forskning og utvikling er med på å fremme økonomisk vekst og utvikling."

11 juni 2008

Samarbeidslæring – på tvers av profesjonsgrenser

Høgskolen i Oslo, HiO:
"Bakgrunnen for fokus på tverrprofesjonelt samarbeid innan helse- og sosialfagutdanningane kan førast attende til WHOs rapport om ”Learning together to work together” frå 1988, med professor Nils Areskog frå Linkøping som pådrivar. Det er venta at WHO i januar 2009 kjem med ein ny resolusjon om tverrprofesjonell utdanning og tverrprofesjonelt samarbeid.

FoU-nettverk
Ved HiO er det i dag eit FoU-nettverk med 12-14 deltakarar som alle arbeider med ulike prosjekt innan tverrprofesjonell utdanning for tverrprofesjonelt samarbeid. Dette nettverket står også bak etableringa av eit nasjonalt FoU-prosjekt om kartlegging av situasjonen i Norge i dag når det gjeld korleis helse- og sosialfagutdanningane førebur sine studentar til tverrprofesjonelt samarbeid, og med utprøving og evaluering av gode modellar for samarbeidslæring."

06 juni 2008

Stopp subsidiene!

Tekna:
"Istedenfor å bruke krefter på å bevare et industrikraftregime som allikevel forsvinner, bør vi nå rette blikket fremover og bli foregangsland i utvikling og bruk av fornybar energi, skriver Kåre Rygg Johnsen i en kronikk i Dagens Næringsliv 2. juni. Kronikken er forankret i en rapport fra Vista Analyse."