19 november 2007

Forskning og høyere utdanning i statsbudsjettet for 2008

Rapport fra NIFU STEP:
"NIFU STEPs rapport om Regjeringen Stoltenbergs budsjettforslag for 2008 konkluderer med at forskning får en vekst i 2008 som ligger litt i underkant av veksten i det totale statsbudsjett, at økt EU-kontingent utgjør en stor andel av veksten i forskningsbevilgningene og at det igjen er realvekst for universiteter og høgskoler."