06 november 2007

Skal inspirere andre skoler og lærebedrifter

Udir.no (02.11.2007):
Seks skoler og tre lærebedrifter skal de to neste årene motivere Utdannings-Norge til å bli stadig bedre på opplæring, kreativitet og nyskaping.

"De utvalgte demonstrasjonsskolene viser til helhetstenkning, pedagogisk kreativitet og et godt arbeid med Kunnskapsløftet og de nye læreplanene. Skolene har drevet målrettet og systematisk på mange fronter og er opptatt av å utvikle alle sider ved skolehverdagen. God oppfølging av kartlegging, forsøk og evalueringer som grunnlag for forbedringer dokumenteres også.

Demonstrasjonsbedriftene utmerker seg ved at de er godt i gang med innføring av Kunnskapsløftet og samarbeider med aktuelle aktører for en helhetlig fag- og yrkesopplæring. Det er lagt vekt på at de har systemer som kan være interessante for andre bedrifter uavhengig av bransje."