13 desember 2007

Studentkommentar på skjevt grunnlag

Studvest.no - Lesarbrev:
BERIT ROKNE HANESTAD VISEREKTOR FOR UTDANNING

I Studvest den 28. november er Universitetsstyrerepresentant Martin Skarra intervjuet om kvalitetssikring i studiet og spesielt om studentevaluering av undervisning. Her blir det påstått at NOKUTs godkjenning av universitetets kvalitetssikringssystem ble gjort «på svært tynt grunnlag. Det ble godkjent fordi det oppfyller formelle krav om hvor ofte emnene skal evalueres og liknende. I NOKUT-rapporten konkluderes det med at evalueringssystemet fungerer så lenge det kun er positive tilbakemeldinger, men at det blir problematisk med en gang det er noe å utsette på studiene. Det betyr jo i praksis at det ikke fungerer».

Dette er ikke tilfellet. Den sakkyndige NOKUT-komiteen godkjente systemet for kvalitetssikring av utdanning ved UiB uten forbehold. Det finnes ingen slike merknader i rapporten. Komiteen kommenterer det forholdet som Skarra er opptatt av, på følgende måte: «Det blir henta inn kvalitetsdata rutinemessig, og spesielle undersøkingar blir utført ved indikasjonar på kvalitetssvikt eller når andre behov for kunnskap oppstår. Kvalitetsdata blir analysert på alle nivå, og tiltak blir sett i verk på lågast mulig nivå».

Ett forhold vi igjen vil sette på dagsorden, er hvordan vi best kan trekke studentene aktivt inn i studiekvalitetsarbeidet, inkludert studentevalueringer. I dette perspektivet imøteser vi gjerne kommentarer og interesse fra studentrepresentanter og andre, og vi har også invitert Martin Skarra til et møte i Universitetets utdanningsutvalg for å gi sine innspill og synspunkter i saken.