11 mars 2008

Rapport om samarbeid mellom næringslivet og høyere utdanning

Norgesuniversitetet (27.02.2008)
Denne rapporten handler om hvordan arbeidslivet i større grad kan involveres i planlegging og gjennomføring av høyere utdanning. Gruppen tar utgangspunkt i at det er behov for å legge til rette for at mer av den læringen som skal skje i løpet av et utdanningsforløp bør foregå i virksomheter eller i nær kontakt med virksomheter.

Gjennom særlig de siste 10 årene har det skjedd en betydelig utvikling i forståelsen av læringsprosesser, kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring. Det er i ferd med å etableres et helt nytt kunnskapssyn. Dette kjennetegnes av en sterk betoning av læringsutbyttet, uavhengig av hvor læringen skjer. Det er altså snakk om et skifte fra en sterk fokusering på læreplaner og innhold til en betoning av den kompetansen du har med deg inn i en arbeidssituasjon.