07 oktober 2008

Kunnskap for framtida / Regjeringa prioriterer forsking

KD - regjeringen.no: / KD - regjeringen.no
" Den raudgrøne regjeringa satsar på barnehage, utdanning og forsking for å utvikle Velferds-Noreg. Regjeringa foreslår mellom anna å bruke om lag 2 milliardar kroner på å styrkje kvaliteten i skulen i 2009. Tiltak knytte til å lyfte lærarstatusen, gjere læraryrket meir attraktivt og heve kvaliteten i grunnopplæringa skal prioriterast."

"Samla aukar løyvingane til forsking og utvikling i statsbudsjettet med nær 1,6 milliardar kroner, til om lag 19,7 milliardar kroner. Det er ein realvekst på om lag 4,4 prosent samanlikna med 2008. ...

I forslaget til statsbudsjett for 2009 følgjer regjeringa opp Klimaforliket med 300 millionar kroner til forsking og utvikling innanfor fornybare energikjelder og karbonfangst og ‑lagring. Satsinga skal gå til å etablere forskingssenter for miljøvennleg energi og til ei rekkje relevante forskingsprogram i Noregs forskingsråd (bl.a. RENERGI; CLIMIT, Natur og næring, NANOMAT, og Brukarstyrt innovasjonsarena. I tillegg skal grunnforsking, rekruttering og infrastruktur styrkjast...