15 desember 2008

Innovasjonsmeldingen er klar

Forinn:
"St. meld. nr. 7 2008-2009 Et nyskapende og bærekraftig Norge skal legge grunnen for regjeringens innovasjonspolitikk i tiden som kommer.

I meldingen annonserer regjeringen blant annet at den vil
  • styrke forskningen i næringslivet og øke bevilgningene til brukerrettede forskningsprogrammer og til FoU-kontrakter
  • utarbeide en nasjonal strategi for miljøteknologi
  • videreføre Skattefunnordningen
  • styrke samspillet mellom næringsliv og forskning
  • øke investeringene i forskningsutstyr
  • styrke regional forskningsvirksomhet ved å opprette regionale forskningsfond
  • legge fram en stortingsmelding om forskning til våren
Av tema som gis spesiell oppmerksomhet er:
  • Innovasjon i offentlig sektor
  • Behovet for skapende mennesker
  • Behovet for skapende bedrifter"