08 desember 2008

Ny finansieringsordning for forskningsinfrastruktur

Norges forskningsråd (utlysningsplaner 2009):
Intensjonene i Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (2008-2017), Verktøy for forskning, ligger til grunn når Forskningsrådet etablerer en ny finansieringsordning. Første utlysning av midler til forskningsinfrastruktur kunngjøres i januar 2009, med søknadsfrist 22. april.

Gjennom en nasjonal konkurransearena og et søknadsbasert system vil Forskningsrådet sikre en god kobling mellom finansiering av forskningsinfrastruktur og øvrig forskningsfinansiering, samt en helhetlig vurdering av balansen mellom nasjonal investering og deltakelse i internasjonale forskningsinfrastrukturer. Midler til forskningsinfrastruktur tildelt gjennom Forskningsrådet vil videre være rettet mot infrastruktur av nasjonal karakter. Med dette menes forskningsinfrastruktur som:

 • har bred nasjonal interesse
 • legger grunnlaget for verdensledende forskning
 • forefinnes ett eller få steder i landet (som hovedregel)
 • skal gjøres tilgjengelig for relevante forskningsmiljøer og næringer
Finansieringsordningens overordnede mål er å etablere en forskningsinfrastruktur som gjør Norge i stand til å møte kunnskapsutfordringene, næringslivets behov, rekrutteringsproblematikken, behovet for effektivitet og kvalitet i forskning, samt potensialet i internasjonalt forskningssamarbeid, på en god og kostnadseffektiv måte. Den skal bidra til å gjøre norske forskningsmiljøer internasjonalt kjent for å tilby fremragende forskningsinfrastruktur.

Den skal også bidra til å samordne, effektivisere og operasjonalisere eksisterende infrastruktur der Norge har sterke forskningsmiljøer. I samsvar med Verktøy for forskning skal finansiering av forskningsinfrastruktur av nasjonal karakter bidra til:

 • å skape resultater av høy kvalitet og originalitet og med stor gjennomslagskraft
 • en god arbeidsdeling og koordinering av norsk forskning innenfor relevante forskningsområder
 • etablering av nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • å øke effektiviteten i gjennomføringen av næringslivets innovasjonsprosjekter og utviklingen av norske næringers internasjonale konkurranseposisjon
 • å sikre lett tilgjengelighet for relevante forskningsmiljøer og næringer
 • å gjøre norske forskningsmiljøer attraktive for de beste forskerne, norske som utenlandske

For investeringer i storskala forskningsfasiliteter og investeringer knyttet til internasjonalt samarbeid om forskningsinfrastruktur, vil det i tillegg bli lagt vekt på at:

 • infrastrukturen skal bringe forskning av stor nasjonal og internasjonal betydning frem i forskningsfronten
 • gi mulighet for å gjennomføre høyt prioritert forskning som norske forskningsmiljøer alene ikke kunne ha deltatt i.