25 mars 2009

Livslangt universitet

Aftenposten.no
Kronikk av Rektorkandidat Ole Petter Ottersen (i midten), prorektorkandidat Inga Bostad (t.h.) og viserektorkandidatene Ragnhild Hennum (bak) og Doris Jorde.

"Forvitrer universitetet, gjør samfunnet det samme. Vi må gjøre de endringene som er nødvendige for at universitetene skal bli verdsatt som de viktige samfunnsbærende institusjoner de er. ...

Veier, jernbane og skipsleder utgjør en viktig del av samfunnets infrastruktur. Men nyheten burde mane til ettertanke: Hva med høyere utdanning og forskning? Er ikke høyere utdanning og forskning en like viktig del av den infrastrukturen som fremtidens samfunn må bygge på? ...

Universitetene må nå sørge for at all offentlig debatt rundt forskning og høyere utdanning får den tidshorisonten som trengs. Universitetenes rektorer må kunne dokumentere hvordan et kutt i dag kan føre til et mangedoblet tap i fremtiden. Og omvendt – hvordan en økt innsats i dag kan gi enorme gevinster på sikt. Og utfordringene vil bli mange.

Det må satses offensivt på langsiktig humanistisk, samfunnsvitenskapelig og naturvitenskapelig forskning. Bred kompetanse innen disse feltene har verdi i seg selv og er nødvendig for at vi skal bli i stand til å takle den økte kulturelle kompleksiteten, til å fortolke og å løse nasjonale og internasjonale konflikter, til å understøtte demokrati og frihet, og til å erstatte en oljedrevet økonomi med en økonomi basert på nye teknologier og innovasjon. ...

Attraktivitet sikres kun gjennom kvalitet – på utdanning så vel som forskning. Høy kvalitet på utdanningen er uløselig knyttet sammen med høy kvalitet på forskningen.

Vi må ikke la kvalitet blir et fyndord uten mening – det må legges til rette for et mangfoldig universitet der den frie forskningen får reelt spillerom og der studentene og ansatte har en klar medinnflytelse.

... Men vi må også være forberedt på å gjøre de endringene som er nødvendige for at universitetene skal bli verdsatt som de viktige samfunnsbærende institusjoner de er."