09 juni 2009

Kompetanseløftet har gitt liten effekt

Utdanning
"Milliardsatsinga på å gjøre lærerne bedre skikket til å undervise etter Reform 06 har fått dommen sin: Kompetanseløftet har bare ført til små endringer i klasserommene. Det går fram av Fafos sluttrapport av Strategi for kompetanseutvikling. Rapporten evaluerer regjeringas strategi for kompetanseutvikling som ble gjennomført fra 2005 til 2008.

Fafo mener det er bemerkelsesverdig at lærernes deltaking i utdannings- og opplæringstiltak ikke har økt vesentlig og at det er vanskelig å få øye på endringer av lærernes undervisningspraksis.

I evalueringsrapporten blir de små endringene i lærernes undervisnings- og arbeidsmåter forklart med at tidsklemme har vært en motkraft. Ved siden av mangel på tid, har det manglet langsiktighet i valg av tema. Det har også vært ei utfordring å få forankret kompetansereformen til lærernes behov. Evalueringa tyder på at det er lagt mindre vekt på videreutdanning og mer vekt på uformelle læringsprosesser og læring gjennom andre aktiviteter. Videre finner Fafo at videreutdanning i stor grad initieres av den enkelte lærer selv og gjennomføres på toppen av full stilling. Kurs og annen opplæring har foregått innenfor lærernes arbeidstid."