02 desember 2009

Gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen

NIFU STEP
"Bare et mindretall av doktorgradsstipendiatene gjennomfører studiet i løpet av normert tid. Gjennomsnittlig brutto tidsbruk fra stipendstart til disputas er om lag 5 1/2 år for alle doktorgradskull på 2000-tallet.
Gjennomføringsgraden, dvs. andelen av stipendiatene som til slutt avlegger en doktorgrad, har imidlertid økt over tid. Datamaterialet indikerer at om lag 80 prosent av dagens stipendiater vil komme til å avlegge graden. Norske doktorander er eldre på disputastidspunktet enn doktorander i andre land. Dette er hovedkonklusjoner i en registerbasert undersøkelse av forskningsstipendiater og doktorgradskandidater som er utført ved NIFU STEP på oppdrag av Kunnskapsdepartementet." Les NIFU STEP Rapport 40/2009