01 februar 2010

Klima21 anbefaler - En milliard mer til klimaforskning innen 2015

Norges forskningsråd
"Det regjeringsoppnevnte Klima21-utvalget som har hatt som oppgave å utvikle en ny nasjonal strategi for klimaforskningen, overleverer i dag sin rapport til forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. Utvalget, som har vært ledet av Siri Hatlen, mener at norsk klimaforskning i dag framstår som fragmentert og underfinansiert og med uforutsigbare rammebetingelser. 

Hovedanbefalingene:
  • Klimaforskningen må styrkes betydelig ut over nivået i 2010. Bevilgningene over statsbudsjettet må i 2015 være minst én milliard kroner over nivået i 2010. Opptrappingen må starte i 2011 for å opprettholde etablert forskningskompetanse på nøkkelområder.
  • Langsiktige forskningssatsinger og rettighetsbaserte incentiver må etableres for å gi forskningsmiljøer og næringsliv forutsigbarhet.
  • Regjeringen må koordinere klimaforskningen blant annet ved å videreføre arbeidet i strategigruppen Klima21, sikre helhet og samspill mellom departementenes innsats og finansiering av klimaforskningen, og sikre Forskningsrådets ansvar for faglig koordinering og evaluering av innsatsen.
  • Statsministeren bør etablere et klimavitenskapelig råd hvor forskere, Regjeringen og sentrale politikere møtes for dialog og kunnskapsutveksling.