15 august 2007

Forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning

regjeringen.no:
"Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning ut på høring. Høringsfristen er 1. november 2007."

Departementet nedsatte i desember 2005 en arbeidsgruppe for å se på utvikling av et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning.

Hensikten med (inter-) nasjonale rammeverk er bl.a. å:
Sette hovedfokus på studentenes læringsutbytte; Lette planleggingen av utdanningsløp for enkeltpersoner; Støtte utdanningsinstitusjonene i deres utvikling av studieprogrammer og kvalifikasjoner; Legge til rette for livslang læring; Gjøre kvalifikasjonene mer forståelig for andre utdanningsinstitusjoner, for yrkeslivet og samfunnet generelt; Lette godkjenningen av kvalifikasjoner over landegrensene og dermed mobilitet av studenter og yrkesutøvere; Sikre bedre utnyttelse av kompetanse til glede for både den enkelte og samfunnet.

Rapporten finner du her.