09 oktober 2007

Universitetet leter etter sin plass

K-dep rapport om Olsens artikkel i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift :
Olsen, Johan P. (2007). ”Mellom økonomi og kultur: Det europeiske universitetet i endring”. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 1: 267-287.

I siste utgave av Norsk statsvitenskaplig tidsskrift stiller forskeren Johan P. Olsen spørsmålet: Vil det forskningsbaserte europeiske universitetet bli en historisk parentes, eller har det en fremtid som en bærende institusjon i europeisk kultur og sivilisasjon?

Det moderne universitetets selvforståelse er preget av Wilhelm von Humboldts (1767-1835) ideer om de lærdes samfunn. Visjonen er at forskning og undervisning skal være basert på en velprøvd vitenskapelig tenkemåte, forskingsetiske prinsipper og faglig kvalitet – uten sidehensyn til umiddelbar nytte eller rådene politiske eller økonomiske særinteresser.

De siste tiårene har den ”humboldtske modellen” blitt hardt angrepet fra flere kanter. For eksempel anser myndighetene i stadig større grad forskning og utdanning som relevant for å løse en rekke offentlige oppgaver. I den sammenheng fremsetter Olsen to hovedutfordringer for det europeiske forskningsuniversitetet: Markedsideologi og europeiske reformprosesser.

Olsen hevder at det europeiske universitetet mer enn noen gang er avhengig av storsamfunnet og av internasjonale endringsprosesser. En positiv utvikling for universitetet krever samarbeid med ulike myndigheter og administrative sektorer. Spørsmålet er hvordan samarbeid og ressurstilgang kan sikres uten underkastelse og tap av egen institusjonell identitet og integritet. For å lykkes vil det være nødvendig å finne alliansepartnere med sans for universitetets betydning når det gjelder både økonomisk og kulturell samfunnsutvikling. Man må utarbeide en ny pakt mellom universitet og samfunn.