22 januar 2008

Studentkommentar til NOKUTs Kvalitetssikring ved UiB

Studvest.no - Kronikk:
«Tilbakemeldingar etter studentevaluering av undervisning rekna faglærarane som ei vanskeleg sak, særleg når meldingane gjekk i fleire retningar og når det kom til personvurderingar. Nokre studentar hadde inntrykk av at lite skjedde, sjølv om dei i semester etter semester hadde meldt om problem med ein faglærar som fungerte dårleg. I fleire intervju blei problemet med dårleg fungerande faglærarar tatt opp: sjølv om fleire evalueringar melder om problemet, er det ikkje lett å gjere noko med det. Det blei sagt at mogelege tiltak som tilbod om kurs eller oppfølging i PFU gjerne har avgrensa verknad i slike tilfelle. Det er ofte institutta sjølve som må finne løysingar. Fakultetet blir ikkje kopla inn før det eventuelt ligg føre ei personalsak. Prosess og resultat kan i slike tilfelle ikkje offentleggjerast, og studentane kan få inntrykk av at lite blir gjort
"Generelt mener jeg dette avsnittet synliggjør at NOKUT ikke har gjort mer enn å kontrollere at vi har et system, hvorvidt det fungerer synes de mindre brydd med. Konkret mener jeg avsnittet viser at UiB øyensynlig ikke evner å håndtere de tilfellene hvor evalueringssystemet avdekker virkelige feil og mangler, det vil si de tilfellene hvor faglæreren ikke holder mål. Slik NOKUT omtaler dette er «det ikkje lett å gjere noko med». Jeg mener det ikke er godt nok."