12 mars 2008

Statsbudsjettet 2009 - Innspill fra Abelia

Abelia:
Styrking av høyere utdanning og forskning
Fire politikkområder må prioriteres for å sikre økonomisk vekst i årene som kommer. For det første må norsk høyere utdanning og forskning styrkes. Dette vil være avgjørende for å sikre en høykompetent arbeidsstyrke, og for å sikre at vi i Norge både har tilgang til-, og kan nyttegjøre oss av forskningsbasert kunnskap som i hovedsak utvikles utenfor Norges grenser. For det andre må det tilrettelegges for innovasjon gjennom en effektiv kopling mellom næringsliv, universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner. For det tredje må det etableres en infrastruktur basert på IKT for å fasilitere effektiv spredning og bruk av informasjon og kunnskap. IKT må integreres i det moderne arbeidslivet. Endelig må det utvikles incentiver gjennom avtaler og politiske rammeverk som fremmer kvalitet, produktivitet og vekst.