17 april 2008

Vegring mot kvalitet

Kronikk, Aftenposten 03.03.2008

GUNNAR SKIRBEKK, Professor emeritus, Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen


"Er det dei enkle modellane som gjer at utvalet ikkje blir i stand til å følgje opp dei gode intensjonane om danningsaspektet i høgare utdanning? Tilsvarande kan ein spørje om denne modellbruken også er grunnen til at utvalet [Stjernø] ikkje maktar å gje eit tilfredsstillande svar på pålegget i mandatet om å utgreie tiltak som kan "sikre" kvalitativt god forsking og forskingsbasert undervisning."