27 januar 2009

Evaluering og kvalitet

Morgenbladet (artikler)
Finansiering alene kan ikke garantere for kvalitet (16. januar 2009)
"I en artikkel i Morgenbladet 9. januar går Arnhild Skre til harde angrep på konklusjonene i en utredning om finansieringssystemet for universiteter og høyskoler som Econ Pöyry har gjort på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Slik vi leser artikkelen, er hovedkritikken at vi ikke behandler hovedmålet i Kvalitetsreformen – økt kvalitet i undervisning og forskning – på en tilfredsstillende måte. ...

Finansieringssystemet har bidratt til bedret måloppnåelse. De sentrale indikatorene for utviklingen i undervisning, forskning og formidling viser et entydig bilde, nemlig at finansieringssystemet har bidratt til resultatforbedring. Vi underslår imidlertid ikke at utviklingen i noen av indikatorene kan skyldes at en del effekter var lett å ta ut på kort sikt; for eksempel å ekspedere og registrere vitenskapelige artikler som allerede var bearbeidet.

Hva med kvalitet? Det er riktig som Morgenbladet skriver at vi mener at kvalitetsmålene i første rekke må ivaretas av andre virkemidler enn finansieringssystemet. Det er nokså allment at denne type finansieringssystemer ikke kan fange opp kvalitet på en tilfredsstillende måte. Morgenbladet nevner dessverre ikke vår tydelige omtale av institusjonene og deres systemer som skal bidra til å ivareta kvaliteten: Norges forskningsråd og Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

Men Morgenbladet går videre med kritikken ved å antyde at vår anbefaling om at ledelsen ved institusjonene må ta et klart ansvar for kvalitetsarbeidet i sine egne institusjoner er ulogisk og/eller uempirisk, hvis vi forstår artikkelforfatteren rett. Anbefalingen bygger på og henger sammen med at ansvaret og myndigheten til ledelsen ved institusjonene ble klart styrket i Kvalitetsreformen. Samt at det er vanskelig å tenke seg hva som skulle erstatte ledelsens ansvar. I det daglige må institusjonenes ledelse ta sitt selvsagte ansvar for kvaliteten. Kunnskapsdepartementets naturlige rolle er å trekke opp overordnede kvalitetskrav og bidra til at det finnes institusjoner og systemer som følger dette opp."

Av Geir Lunde og Renate Enemark Bergersen, Econ Pöyry

Evaluering og kvalitet (23. januar 2009)

"Geir Lunde og Renate Enemark Bergersen, forfatterne av ECON Pöyrys rapport om finansieringssystemet for høyere utdanningsinstitusjoner, forsøker i Morgenbladet 16. januar å forsvare seg etter at Arnhild Skre på betimelig vis kritiserte arbeidet deres samme sted 9. januar [artikkelen er ikke lenger tilgjengelig].

Feilslutningene i rapporten har ikke bare relevans for perifere spørsmål i tilknytning til finansieringssystemet, men for selve hovedsaken: fungerer systemet? I dette mest sentrale spørsmålet forveksler forfatterne korrelasjon og årsakssammenheng, og forutsetter at studiepoeng og forskningsrapportering er sammenlignbare over tid og uavhengig av studie- og forskningsadministrative forandringer. Dersom man kjenner til de studie- og forskningsadministrative endringene som skjedde parallelt med innføring av det nye finansieringssystemet, og har et grunnkurs i statistikk, innser man raskt at dette fører til at eventuelle konklusjoner må tas med mer enn en klype salt."

Benjamin Endré Larsen, Stipendiat og tidligere medlem av UiOs finansieringsmodellutvalg