27 januar 2009

Redningspakken gir mer til forskning og innovasjon

Forinn:
"Tiltakspakken for finanskrisen gir nye midler til innovasjon, forskning og utvikling.
Innovasjon Norge får 1,2 millarder kroner til å styrke næringslivet gjennom nyskaping og utvikling. Det kommer frem av den nye redningspakken som regjeringen presenterte mandag 26. januar.
 • Med 320 millioner kroner i økte tapsfond er det gitt anledning til å øke landsdekkende innovasjonslån med 600 millioner kroner og 280 millioner kroner i økte garantier slik at Innovasjon Norge kan bistå langt flere bedrifter enn i dag.
 • Med 150 millioner til landsdekkende etablererstipend, kan Innovasjon Norge være med på å støtte bedriftsetableringer også i mer sentrale strøk.
 • Det er en 65 millioner kroner økning i bevilgningene til offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU)
 • Marint verdiskapingsprogram øker med 20 millioner kroner.
 • Trebasert innovasjonsprogram øker med 20 millioner kroner.
 • Bioenergiprogrammet øker med 50 millioner kroner.
Se også: "1,2 milliarder til Innovasjon Norge for å øke nyskaping og utvikling i næringslivet"; Forskningen blir også tilgodesett i "krisepakken".
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til forskningsrådsprogrammet Brukerstyrt innovasjonsarena med 75 millioner.
 • En bevilgning på 25 millioner til Forskningsrådet gir muligheter til å finansiere flere doktorgrader i samarbeid med næringslivet (Nærings-PhD).
 • Skattefunn-ordningen styrkes gjennom å heve beløpsgrensen for fradragsgrunnlaget fra 4 til 5,5 millioner kroner for egenutført FoU og fra 8 til 11 millioner kroner for innkjøpt FoU.
 • Klimaforskningen styrkes med 75 millioner særlig rettet mot offshore vindkraft
 • Det går 120 millioner til oppgradering av laboratorier for forskning på karbonfangst og -lagring.
 • Regjeringen foreslår å bygge 321 flere studentboliger, noe som indirekte kan bidra til rekrutteringen til norsk forskning.
 • Det øremerkes 470 millioner kroner til en lang rekke universitets- og høyskolebygg.
 • Regjeringen foreslår å bevilge penger til 57 nye stipendiatstillinger øremerket matematisk-, naturvitenskapelige og teknologiske fag.
Statsråd Tora Aasland sier at regjeringen vil komme tilbake til mulige bevilgninger til nye studieplasser: Dette er en utfordring vi vil komme tilbake til i forslag til revidert statsbudsjett - etter at vi har sett vårens søkertall til opptak til høyere utdanning."