19 januar 2009

Lærerevalueringen ved videregående skoler i Oslo

Utdanning
Etter å ha mottatt et skjema for evaluering av lærerne i den videregående skolen i Oslo og kopi av brev fra Utdanningsetaten i Oslo (UDE) om gjennomføringen av denne datert 22.10.2008, ser vi oss nødt til å reagere. Vi betrakter UDEs framgangsmåte i denne saken som et uttrykk for en meget slett og kritikkverdig personalbehandling.

Framgangsmåten for lærerevaluering som beskrives i skjemaet og i brevet, vil etter vårt syn innebære at det innføres et krenkende, negativt og ubrukelig styringsredskap i Osloskolene. Denne evalueringsformen kan være en hindring for utviklingen av et godt og tillitsfullt forhold mellom ledelse, lærere og elever ved den enkelte skole.

Selve spørreskjemaet bygger på premisser som det langt fra er enighet om. Skjemaet knesetter for eksempel et premiss om at strengt planstyrt undervisning alltid gir best læringsutbytte, noe som i høyeste grad kan diskuteres. Her eksisterer det for eksempel en vanskelig balansegang mellom streng planlegging, hensynet til elevmedvirkning og rom for faglig-pedagogisk impulsivitet. Et annet problematisk premiss som ligger til grunn for spørreskjemaet, er at man kan mene noe om metoder for undervisning løsrevet fra fagstoff, tematikk og tidsbruk. (”Hvilke (…) metoder lærer du mest av i dette faget?”). ...

For å gjøre det helt tydelig: Vi som lærere ønsker velkommen rutiner for tilbakemelding som kan være til hjelp for å forbedre undervisningen. Det vi ikke ønsker er at dette skjer i former som bidrar til å undergrave vår rolle som oppdragere og ledere i klasserommet. Skal vi unngå dette, må evalueringsformer utarbeides lokalt i tett dialog med lærerne og ha en mer kvalitativ metodisk tilnærming.

UDEs evalueringsmetode er ikke egnet til å oppnå dette, men reduserer i stedet lærernes muligheter til å stå fram som trygge og demokratiske ledere i klasserommet."

Prøv formativ evaluering - eFormative?