05 mai 2009

EU-forskning: 7RP og NTNU

Universitetsavisa
"Økt deltakelse i 7RP er et av NTNUs viktigste strategiske mål. Men så langt gjør universitetet det dårligere enn tidligere. Hva har skjedd?

Deltakelse i 7RP er ett av NTNUs viktige strategiske mål direkte knyttet til økt kvalitet i forskningen,” står det å lese i et notat utferdiget I Rektors stab, hvor man fortsetter: 'Programmene har en tung teknologisk og naturvitenskapelig profil og passer godt med NTNUs hovedprofil. Likevel lar framgangen vente på seg. ”Resultatene så langt i 7RP viser imidlertid at NTNU relativt sett har gjort det dårligere enn i tidligere rammeprogram, samtidig som vi har en noe dårligere tilslagsprosent enn for eksempel Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen,' heter det videre. Analysen viser at man har utfordringer både når det gjelder kapasitet og motivasjon i fagmiljøene, samt for strategiske valg for hva man søker på, og heving av kvaliteten på søknadene.

Rektor Digernes kommenterer:
- Prosjektene her er klart større, og har dermed vært vanskeligere å håndtere. Vi har utfordringer i vår måte å jobbe på: En enkelt professor har ikke kapasitet til å klare av med slike prosjekter med seg selv alene som motor og drivkraft, sier rektoren, og varsler at man må jobbe mer sammen, og legge til rette for mer støtte både i søknads- og gjennomføringsprosess.

- De dyktigste professorene opplever nok ofte at det er lettere å skaffe penger via andre, kjente kanaler. Kapasitet og motivasjon henger naturligvis sammen, og når 7RP stiller så store krav til gjennomføringen, fordres resurser og støtteapparat som vi erkjenner at må forbedres.

- Vi har selvfølgelig ikke ubegrenset tilgang på dyktige forskere. Det hjelper ikke på kapasitetsproblemene å piske professorene enda hardere. Vi må sørge for å bruke de dyktige forskerne på rett måte, gjennom å etablere støtteapparat omkring forskerne, slik at de får utnyttet arbeidstida bedre. Det handler om å tilføre personell som tar seg av nettverksbygging, internasjonale kontaktvirksomhet og mer. Derfor oppmuntrer jeg fakultetene til å skaffe seg folk som kan ta seg av slikt, sier Digernes.