31 august 2009

Oslo Sustainability Summit: Klare prioriteringer og samarbeid

Norges forskningsråd
"Klare tematiske prioriteringer, tverrfaglig samarbeid og global tilnærming er avgjørende for at forskningen skal kunne utvikle adekvate botemiddel mot klima- og miljøkrisen, sa Forskningsrådets leder Arvid Hallén til deltakerne ved Oslo Sustainability Summit.

Først, de tematiske områdene som er blitt prioritert når det gjelder statlig finansiering, viser at vi som samfunn anser disse som særdeles viktige, sa Hallén.
- Min andre observasjon er at utviklingen de siste tiårene i retning av mer samarbeid mellom vitenskapelige disipliner, er helt i tråd med Brundtland-kommisjonens oppfordring til en mer holistisk - helhetlig - tilnærming, sa Hallén. ...
- Forskning foregår i økende grad innenfor bredt fundamenterte prosjekter der flere fagdisipliner inngår. Det blir stadig mer tverrfaglig samarbeid, men vi har ennå en god vei å gå. Særlig bør man vie større oppmerksomhet til bidragene samfunnsvitenskapene og humaniora kan gi i samarbeid med naturvitenskapene og teknologisk forskning og utvikling. ...
Den tredje observasjonen Arvid Hallén påpekte i sin tale, er erkjennelsen av at flere moderne kriser er verdensomspennende, og dermed må kunnskapen vi trenger for å løse problemene, komme gjennom internasjonalt forskningssamarbeid."