20 oktober 2009

Store samfunnsutfordringar: Ni nye internasjonale programsamarbeid

Nyheter - Norges forskningsråd:
"For å løyse store samfunnsutfordringar skal det etablerast nye felleseuropeiske forskingssamarbeid. No har EU-landa og assosierte land vedteke å gå inn for ni konkrete utfordringar.

I staden for å samle kunnskap nasjonalt om store internasjonale samfunnsutfordringar skal landa møte utfordringane saman, med store felleseuropeiske program. Samarbeidet skal baserast på frivilleg kopling mellom nasjonale program, og landa vel sjølv kva for prosjekt dei skal vere med på [e.g. Energitryggleik]. I EU blir dette nye samarbeidet kalla Joint Programming."