18 januar 2010

UiO skjerper kravene

Aftenposten
En undersøkelse fra Nifu Step, Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, viser at norske stipendiater i snitt bruker 5 ½ år på å gjennomføre doktorgraden, mot 3 år normert tid.
Forskningsrådet støtter kun stipendiater som er tilknyttet prosjekter, fordi de har tall som viser at man blir raskere ferdig i prosjekt. Stipendiater finansiert av Forskningsrådet hadde noe høyere gjennomføringsgrad enn stipendiater finansiert av universitet og høyskoler.
Undersøkelsen viser at flere gjennomfører doktorgraden nå enn tidligere.Tidligere undersøkelser har vist at veiledning ved universiteter og høyskoler ofte ikke er god nok.
Nye grep ved UiO
Fremdriftsrapporter: Dette bruker man allerede, men UiO jobber for å «sikre oppfølgingen og skape klima for ærlige tilbakemeldinger om hvordan det står til».
Midtveisevalueringer: Stipendiaten skal få en gjennomgang og tilbakemelding midtveis i doktorgradsarbeidet.
Fellessamlinger: Felles møte for doktorgradsstipendiater hvor det informeres godt om hva de kan forvente av universitetet og hva universitetet forventer av dem.
Kvalifikasjonsrammeverk: Skal fortelle tydeligere enn i dag hva en doktorgradskandidat skal kunne.
To veiledere: Alle stipendiater skal ha to veiledere, slik at de alltid har tilgang til en av dem, ved sykdom eller avvikling av ferie. Kravet om dette kom allerede i 2007, da kvalitetssystemet for forskerutdanningen ble innført.
UiO skal foreta en gjennomgang av all forskerutdanning ved universitetet i 2010, for å avdekke svakheter i systemet.