15 desember 2006

KD - Tidlig innsats for livslang læring

KD - Tidlig innsats for livslang læring: "Det bærende budskapet i meldingen, som har hovedtittelen ??.og ingen sto igjen?, er at tiltak skal settes inn så raskt som mulig etter at problemer og utfordringer er oppdaget. Det gjelder i alle opplæringsfaser, fra førskolealder til voksne, og målet er at utdanningssystemet må bidra til sosial utjevning."
[Sammendrag av St.meld. nr. 16 (2006-2007)]