20 mars 2007

Mindre tid til forskning

Forskningspolitikk - Mindre tid til forskning:
Av Gunnar Sivertsen, NIFU STEP

"De interne evalueringene (ved UiB og UiO) er gjennomført parallelt med og uavhengig av den nasjonale evalueringen av Kvalitetsreformen. Siktemålet med de interne evalueringene var bl.a. å avklare måloppnåelse, mulige problemer og behov for videreutvikling ved egen institusjon.
Begge institusjoner beskriver seg selv som lojale oppfølgere av reformen og viser til en rekke gode resultater på utdanningssiden.
Ingen av evalueringene forsøker imidlertid å måle forbedringen i studiekvalitet. De fester ikke lit til oppnådde karaktergjennomsnitt som uttrykk for endringer. Men produksjonen av studiepoeng og graden av fullføring har økt litt."