18 august 2007

Tilstandsrapport om livslang læring i Norge

regjeringen.no:
"Behovet for en statusrapport på dette feltet skyldes hovedsakelig to forhold: For det første er det et mål i EU at alle tilknyttede land, inklusive Norge, skal ha helhetlige planer for livslang læring. For det andre ønsker KD å ha en samlet fremstilling om området livslang læring som omfatter kunnskaper, erfaringer og tiltak." Klikk her for å lese full rapport.