27 februar 2008

Stimulering til bilateralt forskningssamarbeid innenfor næringsrettet forskning

Utlysninger - Norges forskningsråd
Forskningsrådet vil stimulere til internasjonalt bilateralt forskningssamarbeid, og yter støtte til etablering av nytt forskningssamarbeid med prioriterte samarbeidsland. De prioriterte landene er primært USA, Canada, Kina, Japan, og India.
Denne delen retter seg mot næringsrettede forskningsprosjekter, hvor bedriftsdeltagelse blir vektlagt. Samarbeidet skal være forankret i søkerens (institusjonens eller bedriftens) internasjonale strategi.