24 april 2008

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

NIFU STEP:

NIFU STEP og Fafo har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet foretatt en forstudie av effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv. Arbeidet har sin bakgrunn i at de europeiske og nasjonale politiske prosesser vektlegges betydningen av å styrke utdanningsinstitusjonenes relasjoner og bånd til regionalt og nasjonalt nærings- og arbeidsliv.

Forventninger om tettere bånd mellom høyere utdanningsinstitusjoner og nærings- og arbeidsliv omfatter mange ulike tiltak, som samarbeid om forskning og styrking av innovasjonsevne, tilpassing av studenters kompetanse til arbeidslivets behov, kunnskapsflyt over organisasjons- og sektorgrenser og det å lette overgangen mellom studier og arbeid.

Når det gjelder effektene av ulike typer samarbeid er kunnskapsgrunnlaget mangelfullt både i Norge og internasjonalt. Rapporten beskriver aktuelle problemstillinger og metodiske utfordringer knyttet til gjennomføring av slike studier. Les rapporten her.