07 april 2008

Kunnskap, utdanning og læring (KUL)

KUL-delrapport: Kunnskap, utdanning og læring - hva lærte vi?:
"Hva skaper gode læringsmiljøer? Ulike faktorer kan hemme eller fremme læring. Flere av KUL-prosjektene har rettet blikket mot det som påvirker elevers, studenters og yrkesutøveres læring. Temaene spenner fra læringsstrategier og -prosesser i ulike fag i grunnskolen og hvordan IKT kan bidra til bedre læring, til endrede læringsprosesser i høyere utdanning og nye krav til læring i yrkeslivet. Fokus er på hvordan læring foregår og hvordan læringsutbyttet kan forbedres.
... I kunnskapssamfunnet er læring et nøkkelbegrep også i yrkeslivet, men man vet lite om hvordan slike læringsprosesser foregår. ... Forskerne finner at alle
profesjonene som er studert opplever en forventning om livslang læring, men at det opplevde behovet har sammenheng med de læringsmulighetene som tilbys og hvilke
kunnskaps- og læringsnettverk som utvikles. ... Prosjektet konkluderer med at kunnskapssamfunnet stiller store krav til infrastruktur innen profesjonene, både når det
gjelder opplæringsmuligheter og tilrettelegging av kunnskap (Jensen m.fl.)." Les hele rapporten her.