17 august 2009

Quo vadis – NTNU

Kronikk i adresseavisen, 14.08.09, av Bjarne Foss
"NTNU er i norsk målestokk et meget godt universitet med et bredt utdanningstilbud. Dette bildet endrer seg derimot i et europeisk perspektiv hvor NTNU framstår som et middels godt universitet.

... Forskningsmeldingen som regjeringen presenterte tidligere i år at 'landets store universiteter har problemer med å oppfylle ambisjoner om bredde uten at det går ut over forsknings- og undervisningsvilkårene for de ansatte. Bredden i forskning må med andre ord ikke være et mål for den enkelte institusjon, men for FoU-systemet som helhet.' ... Jeg mener NTNU selv bør oppnevne en liten gruppe framstående og erfarne internasjonale forskere som også kjenner skandinavisk forskning og kultur. Disse bør følge institusjonen over lengre tid og fungere som rådgivere for ledelsen. Dette gir kontinuitet og sannsynligvis bedre råd enn sporadiske evalueringer.

Jeg mener at en fortsatt økning er avgjørende for å videreutvikle institusjonen og gjøre den noe mindre avhengig av endringer i mer eller mindre velfunderte nasjonale politiske prioriteringer. Dette bør være en bunnplanke i en robust vekststrategi for NTNU. Like viktig som dette er NTNUs evne til å påvirke nasjonale prioriteringer innen forskning og utvikling. Her har vi helt klart en vei å gå. ... Effekten vil være økt synlighet og dermed økte muligheter til å fremme forståelsen for teknologi og naturvitenskapelig forskning i det offentlige rom. Dette vil igjen påvirke nasjonale prioriteringer. ... NTNU har et uforløst potensial innen innovasjon hvor blant annet en bedre kopling til tunge kapitalmiljøer kan utgjøre en forskjell. Et eksempel på en strategi kan være akselerert innovasjon innen fornybar energi i tett kopling med langsiktige forskningsprogrammer.

NTNU har satt seg meget ambisiøse mål for 2020. Universitetet starter nå i august på en ny 4-års periode etter betydelige utskiftninger i ledelsen og besluttende organer. Dette er tiden for å enes om konkrete mål for perioden fram mot 2013. Disse målene må kommuniseres og forankres ute i institusjonen slik at de operative enhetene kan definere en effektiv og farbar vei for å realisere disse målene."