30 august 2009

Virkemidler for regional FoU og innovasjon

Norges forskningsråd
"VRI skal fremme kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping gjennom regional samhandling, særlig mellom bedrifter og FoU-institusjoner, og en forsterket FoU-innsats i og for regionene.
  • samhandlingsaktiviteter mellom bedrifter og FoU-institusjoner
  • bedriftsstyrte innovasjonsprosjekter
  • samarbeid med strategiske forskningsprosjekter i statlige høgskoler og regionale forskningsinstitutter
  • nasjonalt initierte aktiviteter og tiltak: - skape utviklings- og læringsarenaer"